نویسنده = ابراهیم قربانی
تعداد مقالات: 9
1. راهبردهای مقابله با قاچاق مواد اعتیادآور نوظهور (NPS) از مرزها

دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 27-49

20.1001.1.25384090.1400.10.3.2.1

مجید کریمی؛ ابراهیم قربانی؛ رحیم دادرس


2. نقش رسانه مجازی در توسعه بازارچه‌های مرزی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 131-154

DOR:20.1001.1.25384090.1398.8.4.6.3

ابراهیم قربانی؛ ابوالفضل پورمنافی؛ حمید پناهی؛ فرزین قلیزادگان


3. شناسایی و تحلیل فضایی کانون‌های جرم خیز مرتبط با جرائم مواد مخدر در شهر مرزی ارومیه

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-77

DOR:20.1001.1.25384090.1398.8.1.3.4

ابراهیم قربانی؛ مجید کریمی؛ فرزین قلی زادگان؛ حمید پناهی


5. بررسی نقش فضای مجازی در افزایش ورود کالای قاچاق از مرزها (موردمطالعه: شهرستان مرزی ارومیه)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 31-56

ابراهیم قربانی؛ محمد جوانمرد؛ علی ابراهیمی


7. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در شهرستان مرزی بازرگان

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 45-66

ابراهیم قربانی؛ کریم اکبری؛ علی ابراهیمی؛ جواد دلپسند


9. بررسی تهدیدات و تاثیرات قاچاق مواد مخدر از مرز بین ایران و افغانستان و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 67-86

ابراهیم قربانی؛ محمد تقی فتاح؛ وحید منصوری فر؛ مختار بهرامی مهر