کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل مدیریت رقابت گردشگری در مناطق مرزی مطالعه موردی: منطقه مرزی بانه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 109-142

20.1001.1.25384090.1400.10.2.4.1

میرنجف موسوی؛ ساجد بهرامی جاف؛ دریا مازندرانی


8. برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در استان های مرزی با روش SWOT (مورد مطالعه: استان کردستان)

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 7-30

محمد نایب پور؛ محمد ویسیان؛ آزاد اصغری؛ سمانه سارانی