دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی مستخرج از طرح پژوهشی

1. مطالعه پدیدارشناختی تعامل مرزنشینان و نیروهای مرزبانی در استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

مظهر بابایی؛ سعید خانی


پژوهشی کاربردی

2. آسیب شناسی خدمت سربازان وظیفه در یگان‌های مرزبانی ناجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1400

مهدی یکتائی؛ بهمن سهرابی؛ مهدی کاظمی کلور؛ محمد میرزایی