دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی مستخرج از رساله دکتری

1. بررسی عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر مدیریت مرزها با تأکید بر مدل بلیک (مورد پژوهی: استانهای مرزی شمال کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

عدالت زیبنده کپته؛ محمد حسن نامی؛ ریباز قربانی نژاد