تحلیل ژئوپلیتیکی مرز ایران و ترکیه

نویسنده

چکیده

مرزهای بین المللی به عنوان نقطه تماس میان کشورهای همسایه در شکل دهی به مناسبات سیاسی و اقتصادی آنها نقش برجسته ای دارند. مرزها به طور مکرر باعث تنش میان دولتها بوده و کنش افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. مرزهای غربی ایران و به خصوص مرز ایران و ترکیه، به دلیل پراکندگی قومی و پیوستگی نژادی در دو سوی مرز، در طول تاریخ همواره از اهمیت بالائی برخوردار بوده است. با توجه به استراتژیک بودن مرز ایران و ترکیه، تحولات، تهدیدات و فرصتهایی که در مرز این دو کشور وجود دارد، اهمیت و ضرورت مطالعه بر روی این موضوع را دو چندان می نماید. این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و به صورت مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مرز ایران و ترکیه فرصت ها و تهدیدهایی را برای دو کشور در بر داشته و دارد. به عبارتی دیگر در کنار فرصت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایجاد شده، باید به تهدیدات و تنش هایی چون منازعات هیدروپلیتیک، مساله کردها، ملاحظات ناشی از پیوند استراتژیک ترکیه و ایالات متحده، مسائل ایدئولوژیکی طرفین و تعدد دیدگاههای ژئوپلیتیکی ترکیه توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze geopolitical border of Iran and Turkey

چکیده [English]

International borders as a point of contact between the neighbors in shaping political and economic relations have a prominent role.International borders as a point of contact between the neighbors in shaping political and economic relations have a prominent role.Iran's western border and the border between Iran and Turkey, due to the dispersion of ethnic and racial cohesion across the border, has always been of great importance.Given the strategic nature of the border between Iran and Turkey, developments, threats and opportunities that exist at the border of the two countries, the importance and necessity of research on this issue is twofold.This study is descriptive - analytical study was performed Library and Archives.The research result shows that the border between Iran and Turkey, opportunities and threats for the two countries depend on.In other words, along with opportunities for social, cultural and economic, should Hydrvplytyk threats and tensions, such as conflicts, the Kurds, Turkey and the United States strategic considerations arising from bond issues on both sides of the ideological and geopolitical Turkey consider multiple perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitical boundaries
  • Iran
  • Turkey