تحلیل ژئوپلیتیکی مرز ایران و ترکیه

نویسنده

چکیده

مرزهای بین المللی به عنوان نقطه تماس میان کشورهای همسایه در شکل دهی به مناسبات سیاسی و اقتصادی آنها نقش برجسته ای دارند. مرزها به طور مکرر باعث تنش میان دولتها بوده و کنش افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. مرزهای غربی ایران و به خصوص مرز ایران و ترکیه، به دلیل پراکندگی قومی و پیوستگی نژادی در دو سوی مرز، در طول تاریخ همواره از اهمیت بالائی برخوردار بوده است. با توجه به استراتژیک بودن مرز ایران و ترکیه، تحولات، تهدیدات و فرصتهایی که در مرز این دو کشور وجود دارد، اهمیت و ضرورت مطالعه بر روی این موضوع را دو چندان می نماید. این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و به صورت مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مرز ایران و ترکیه فرصت ها و تهدیدهایی را برای دو کشور در بر داشته و دارد. به عبارتی دیگر در کنار فرصت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایجاد شده، باید به تهدیدات و تنش هایی چون منازعات هیدروپلیتیک، مساله کردها، ملاحظات ناشی از پیوند استراتژیک ترکیه و ایالات متحده، مسائل ایدئولوژیکی طرفین و تعدد دیدگاههای ژئوپلیتیکی ترکیه توجه شود.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی