تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر احساس امنیت در بین مناطق مرزی استان خوزستان( با تاکید بر نقش پلیس مرزبانی)

نویسنده

چکیده

مقدمه: امنیت اجتماعی پدیده روانشناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگون می باشد. این احساس ناشی از تجربه های مستقیم و غیر مستقیم از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد آن را به صورت های گوناگون تجربه می کنند. امنیت اجتماعی، از نیازهای مهم هر فرد در زندگی اجتماعی است.
روش تحقیق: روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه، حجم نمونه 500 نفر و جامعه آماری کلیه افراد 16 سال به بالای مناطق مرزنشین استان خوزستان(شهرستان های آبادان،خرمشهر،دشت آزادگان و ماهشهر) بوده است.
نتایج: در ارتباط با تحقیق حاضر و علل موثر بر احساس امنیت مشاهده شد که فرضیات گرایش به مشارکت در تامین امنیت، اعتماد مردم به پلیس، رضایت از زندگی، احساس آنومی، احساس محرومیت نسبی و پایگاه اجتماعی / اقتصادی تاثیر مثبت و مستقیمی بر متغیر احساس امنیت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the sociological factors that affect the sense of security in the border province of Khuzestan ( with emphasis on the role of the Border Police )

چکیده [English]

Social Security is a social psychological phenomenon that has various aspects to be . This feeling of direct and indirect experience of the circumstances surrounding environment And it has a variety of experience. Social security, the needs of everyone in public life is important .The method used in this research, surveys, data collection tools, questionnaires, sample size and population of 500 people, all people 16 years and older frontier regions in Khuzestan province (city of Abadan, Khorramshahr, Azadegan and Mahshahr) .In connection with the study of factors affecting the sense of security was observed that the assumptions tend to contribute to the security, trust in the police, life satisfaction,Feeling of anomie, the feeling of relative deprivation and social base / economic impact of changing direct sense of security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • a sense of security
  • Border
  • border police
  • Khuzestan province