تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر احساس امنیت در بین مناطق مرزی استان خوزستان( با تاکید بر نقش پلیس مرزبانی)

نویسنده

چکیده

مقدمه: امنیت اجتماعی پدیده روانشناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگون می باشد. این احساس ناشی از تجربه های مستقیم و غیر مستقیم از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد آن را به صورت های گوناگون تجربه می کنند. امنیت اجتماعی، از نیازهای مهم هر فرد در زندگی اجتماعی است.
روش تحقیق: روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه، حجم نمونه 500 نفر و جامعه آماری کلیه افراد 16 سال به بالای مناطق مرزنشین استان خوزستان(شهرستان های آبادان،خرمشهر،دشت آزادگان و ماهشهر) بوده است.
نتایج: در ارتباط با تحقیق حاضر و علل موثر بر احساس امنیت مشاهده شد که فرضیات گرایش به مشارکت در تامین امنیت، اعتماد مردم به پلیس، رضایت از زندگی، احساس آنومی، احساس محرومیت نسبی و پایگاه اجتماعی / اقتصادی تاثیر مثبت و مستقیمی بر متغیر احساس امنیت دارند.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی