ارزیابی عملکرد بازارچه های مشترک مرزی ایران (با استفاده از مدل BSC)

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: مناطق مرزی، از نقاط حساس و استراتژیک کشور می باشند که به دلیل برخی از ناتوانی های بالقوه طبیعی و اقتصادی، بویژه در بخش های کشاورزی و صنعت، دچار برخی تفاوت ها و عدم تعادل های منطقه ا ی و فضایی با مناطق مرکزی گردیده و در نتیجه آن با پدیده هایی چون بیکاری، مهاجرت فزاینده، قاچاق کالا و... مواجه شده اند. یکی از تمهیدات ارزنده دولت جهت ساماندهی به اقتصاد و معیشت این مرزنشینان و در نتیجه برقراری امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ابن مناطق، تأسیس بازارچه های مرزی در نزدیکی مرز های مشترک با کشورهای همسایه است که به نظر می رسد علی رغم همۀ فراز و نشیب ها، تاثیرات مثبتی بر مناطق پیرامون خود داشته اند. لذا در مقالۀ حاضر با توجه به نقش گسترده این بازارچه ها در صورت موفقیت در چیدمان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی آمایشی مناطق اطراف خود، هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی عملکرد بازارچه های مشترک مرزی(پرویز خان) با استفاده رویکرد جامع کارت امتیازی متوازن (BSC) می باشد.
روش تحقیق: جامعه آماری این پیمایش عبارتست از 41 نفر از کارکنان، مدیران و کارشناسان اداره کل گمرک استان کرمانشاه و بازارچه مرزی پرویزخان و بطور میانگین روزانه 1700 نفر از مراجعه کنندگان این بازارچه اعم از بازرگانان، پیله وران و خریداران که با توجه به فراوانی تعداد مراجعه کنندگان، حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 347 نفر تعیین گردید. همچنین به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است.
یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که سه منظر مشتری، مالی و فرآیند داخلی به ترتیب از بیشترین میزان توازن برخوردارند، این در حالیست که منظر رشد و یادگیری در پایین ترین سطح توازن قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance assessment of Iran` border markets With BSC model

نویسنده [English]

  • alireza pirali
چکیده [English]

Abstract:
Field and purpose: border regions are sensitive and strategic of country in which due to some natural and economical potential lacks, especially in agricultural and industrial districts and has some difference and space or regional imbalances with border regions and then is faced with situations such as unemployment, increasing migration, goods contraband and etc. one of government valuable preparations in respect to organization of economic and life style of these people and then establishment of economical and social and political security in these region, establishment of border market close to common borders with neighbor countries that seems to despite difficulties has positive effects on surrounded country. So in this article with respect to broad role of these markets due to economical, social, cultural and also logistic of the region the purpose of this study is performance assessment of border markets with balanced score carts comprehensive way (BSC).
Research method: statistical population in this study is including 41 people of employments, managements and experts of head office of custom house in Keramnshah province and border market of Parviz Khan and in average 1700 people customers of these markets such as traders, buyers and sellers which were determined with respect to frequency of customers, volume sample by simple sampling method of 347 people. Also in order to data collection the expert questionnaire was used and for data analyzing the t-test was used.
Findings: the finding shows that in three views of customer, financial and inside process had most amount of balance and in the view of growth and learning had lowest amount of balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Performance assessment
  • border Market
  • Parviz Khan