ارزیابی عملکرد بازارچه های مشترک مرزی ایران (با استفاده از مدل BSC)

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: مناطق مرزی، از نقاط حساس و استراتژیک کشور می باشند که به دلیل برخی از ناتوانی های بالقوه طبیعی و اقتصادی، بویژه در بخش های کشاورزی و صنعت، دچار برخی تفاوت ها و عدم تعادل های منطقه ا ی و فضایی با مناطق مرکزی گردیده و در نتیجه آن با پدیده هایی چون بیکاری، مهاجرت فزاینده، قاچاق کالا و... مواجه شده اند. یکی از تمهیدات ارزنده دولت جهت ساماندهی به اقتصاد و معیشت این مرزنشینان و در نتیجه برقراری امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ابن مناطق، تأسیس بازارچه های مرزی در نزدیکی مرز های مشترک با کشورهای همسایه است که به نظر می رسد علی رغم همۀ فراز و نشیب ها، تاثیرات مثبتی بر مناطق پیرامون خود داشته اند. لذا در مقالۀ حاضر با توجه به نقش گسترده این بازارچه ها در صورت موفقیت در چیدمان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی آمایشی مناطق اطراف خود، هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی عملکرد بازارچه های مشترک مرزی(پرویز خان) با استفاده رویکرد جامع کارت امتیازی متوازن (BSC) می باشد.
روش تحقیق: جامعه آماری این پیمایش عبارتست از 41 نفر از کارکنان، مدیران و کارشناسان اداره کل گمرک استان کرمانشاه و بازارچه مرزی پرویزخان و بطور میانگین روزانه 1700 نفر از مراجعه کنندگان این بازارچه اعم از بازرگانان، پیله وران و خریداران که با توجه به فراوانی تعداد مراجعه کنندگان، حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 347 نفر تعیین گردید. همچنین به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است.
یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که سه منظر مشتری، مالی و فرآیند داخلی به ترتیب از بیشترین میزان توازن برخوردارند، این در حالیست که منظر رشد و یادگیری در پایین ترین سطح توازن قرار دارد.

کلیدواژه‌ها