تحلیل راهبردهای توسعه منطقه ی مرزی آستارا با استفاده از مدل SWOT

نویسندگان

چکیده

توسعه شهرهای مرزی در ابعاد مختلف که از آن به عنوان یک راهبرد اساسی در جهت حرکت کشور به سوی امنیت پایدار یاد می شود ، برنامه ریزان و سیاستگذاران را بر آن داشته تا با توجه به اهمیت آن دیدگاهها و نظریات مختلفی را ارائه نمایند و در این بین شناسایی نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصتهای شهرستان مرزی آستارا یکی از این راهبردها محسوب می شود. هدف از این پژوهش شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای منطقه ی مرزی آستارا از یک طرف و ارائه راهبردهای توسعه بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در منطقه می باشد. روش تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی و براساس روش و ماهیت، توصیفی – تحلیلی همراه با بررسی های میدانی می باشد. بدینصورت که پس از یافته های کتابخانه ای و همچنین مشاهدات میدانی عوامل درونی(قوت و ضعف)و بیرونی(فرصت و تهدید) لیست شدند و به هرکدام از آنها امتیاز وزنی داده شد، سپس عواملی که امتیاز وزنی بیشتری را به خود اختصاص دادند نقش اثرگذارتری در توسعه این منطقه به خود گرفتند. در انتها با وزنی که به هر عامل داده شد مشخص شد که مجموع امتیاز راهبرد تهاجمی(SO) بیشتر از سایر راهبردها می باشد . تحلیل های حاصل از این مدل نشان از آن دارد که راهبرد مناسب برای توسعه پایدار شهرستان آستارا یک راهبرد تهاجمی است که در آن باید نقاط قوت را حفظ و ارتقاء بخشیده و جهت نیل به تو سعه ی پایدار از فرصتهای موجود استفاده بهینه کرد و همچنین باید از نگاه کارشناس محور و نخبه گرای صرف پرهیز کرد و مشارکت از پایین به بالا را ضمیمه آن کرد تا توسعه به معنای واقعی آن برای این منطقه حاصل شود.

کلیدواژه‌ها