بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهرهای مرزی مطالعه موردی : شهر سرخس

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه کاشان

چکیده

امنیت از پیش نیازهای یک جامعه سالم است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه محسوب می‌شود. احساس امنیت بسترساز توسعه جوامع انسانی و سعادت یک اجتماع سالم در گرو حفظ و بقاء امنیت و احساس آن است. با توجه به گسترش شهرنشینی و رواج ناامنی‌های اجتماعی در شهرها، بویژه شهرهای مرزی مطالعه موضوع امنیت و عوامل مؤثر بر آن و راهکارهای تقویت احساس امنیت در شهرها ضرورت یافته است. پژوهش حاضر با هدف شناسای عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان در شهر مرزی سرخس پرداخته است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنان 15تا54 ساله شهر سرخس که در سال 1393 می‌باشد. از شیوه نمونه‌ گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده و حجم نمونه مورد مطالعه 247 نفرمی‌باشد. ابزار مورد مطالعه پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن از طریق اعتبار محتوا و پایای آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر مرزی سرخس(بر اساس میانگین‌ها) در طیف نسبتاً مطلوبی قرارد دارد. همچنین بین احساس امنیت اجتماعی و جنسیت، فضای فیزیکی-اجتماعی شهر و عملکرد نیروی انتظامی رابطه معناداری وجود دارد در این بین بین احساس امنیت اجتماعی و متغیر سن و بومی و غیر بومی بودن رابطه آماری مشاهد نشد. در نهایت راهکارهای مناسب برای ارتقای امنیت اجتماعی در شهر مرزی سرخس ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Effective Factors social security in border towns Case study : Sarakhs City

نویسندگان [English]

  • sara kamangar 1
  • maryam asghari 2
  • Mohammad Waysian 1
چکیده [English]

Security is the first requisite of a healthy society and a prerequisite for progress and achieve sustainable developed society. The sense of security paves the way to a healthy-developed social life. Having a productive society is depended on the preservation of security. Because of the spreading of cities and simultaneously social insecurities in the cities, particularly in the frontier cities, the study of security issues and related effective factors for improving security is inevitable. This study aimed to identify factors that affect the security of citizens in the frontier town of Sarakhs. Descriptive-analytical method is applied to this study. The study sample are all residents of Sarakhs in 1393. In the study, multistage cluster sampling method is used and sample size in this study is 247 people. The instrument used was a questionnaire that its validity through the content validity and reliability was determined by calculating Cronbach's alpha coefficient. For Data, analysis spss software has been used. The results indicate that the level of social security among the border town citizens of Sarakhs (on average) is favorable. There is a significant relationship between social security and gender, physical and social environment of the city and the police performance. Between social security and age variable and localness or non-localness of people, no correlation was observed. Finally, appropriate ways presented to promote social security in the border town of Sarakhs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • social security
  • the Police
  • the border city Sarakhs