بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهرهای مرزی مطالعه موردی : شهر سرخس

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه کاشان

چکیده

امنیت از پیش نیازهای یک جامعه سالم است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه محسوب می‌شود. احساس امنیت بسترساز توسعه جوامع انسانی و سعادت یک اجتماع سالم در گرو حفظ و بقاء امنیت و احساس آن است. با توجه به گسترش شهرنشینی و رواج ناامنی‌های اجتماعی در شهرها، بویژه شهرهای مرزی مطالعه موضوع امنیت و عوامل مؤثر بر آن و راهکارهای تقویت احساس امنیت در شهرها ضرورت یافته است. پژوهش حاضر با هدف شناسای عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان در شهر مرزی سرخس پرداخته است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنان 15تا54 ساله شهر سرخس که در سال 1393 می‌باشد. از شیوه نمونه‌ گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده و حجم نمونه مورد مطالعه 247 نفرمی‌باشد. ابزار مورد مطالعه پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن از طریق اعتبار محتوا و پایای آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر مرزی سرخس(بر اساس میانگین‌ها) در طیف نسبتاً مطلوبی قرارد دارد. همچنین بین احساس امنیت اجتماعی و جنسیت، فضای فیزیکی-اجتماعی شهر و عملکرد نیروی انتظامی رابطه معناداری وجود دارد در این بین بین احساس امنیت اجتماعی و متغیر سن و بومی و غیر بومی بودن رابطه آماری مشاهد نشد. در نهایت راهکارهای مناسب برای ارتقای امنیت اجتماعی در شهر مرزی سرخس ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی