تحلیلی بر ژئوپولوتیک منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو (مورد مطالعه: قاچاق مواد مخدر و کالا)

نویسنده

چکیده

منطقه آزاد ماکو به برکت برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به بازارهای بین‌المللی سرمایه و تکیه بر امکانات برجسته توسعه ترانزیت و صادرات مجدد، توان‌مندی‌های بالای صادراتی و با فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه فعالیت‌های بازرگانی در کنار گمرکات و مراکز تخلیه و بارگیری کالا توانسته است تا حدی در جهت ارتقای نقش هم‌پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، بسترساز تعامل سازنده کشور با جهان باشد. وجود امنیت در این منطقه بسیار پر اهمیت‌تر از شرایط بوده، چرا که اگر این امنیت در تمام زمینه‌ها به وجود نیاید چندان در رونق آن به موفقیت نخواهیم رسید، از جمله جلوگیری از پدیده قاچاق بالاخص قاچاق مواد مخدر. چرا که ایران کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافیای جهانی کماکان به این مسیر دوخته شده است و منطقه‌ی آزاد ماکو به عنوان شاهراه اصلی ورود به قاره‌ی پهناور اروپا تاثیر بسیزایی در کنترل مواد ‌مخدر ترانزیتی از سوی مافیای مواد مخدر به فرنگ را دارد. با وجود تمامی اقدامات انجام گرفته، باز هم ضعف‌هایی در منطقه از جمله وجود محرومیت در مرزها، وجود محله‌های آلوده و جرم‌زا، پدیده حاشیه‌نشینی و مناطق خاکستری (مناطقی خارج از مهار دولت و دارای اقتصاد بیمار) نمونه‌هایی از ابعاد جغرافیایی است که به گرایش به سمت قاچاق مواد مخدر رنگ تازه‌ای بخشیده است. در این مقاله سعی شده است با بررسی ژئوپولوتیک‌، امنیت سیاسی، فیزیوگرافی و تهدیدات و فرصت‌های بوجود آمده در منطقه، راهکارهایی موثر در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و دیگر کالاه در جهت رونق بخشی به تجارت و اقتصاد منطقه ارائه شود.

کلیدواژه‌ها