عملکرد پاسگاه های مرزی و تأثیر آن بر امنیت مرز (مورد مطالعه: هنگ مرزی گرمی87 - 88) 88

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران مرکز)

2 مربی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

پاسگاه مرزی، به عنوان مهم ترین نماد استقرار امنیت درمناطق مرزی قلمداد می شود . این تحقیق از نظر
هدف،کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام گردیده که عملکرد پاسگاه های مرزی (در امنیت ) منطقه
مرزی گرمی را مورد مطالعه قرار می دهد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق شامل: توزیع پرسشنامه ،
مشاهده وضعیت موجود پدیده ها و بررسی اسناد و مطالعه متون می باشد.
جامعه آماری این تحقیق شامل 87 نفر و به صورت تمام شمار می باشدکه فرماند هان مرزی استان اردبیل ،
کارکنان هنگ مرزی گرمی، فرماند هان و جانشینان گرو هان ها، پاسگاه ها ، برجک های مرزی و مسئولان
سیاسی - امنیتی شهر های مرزی منطقه مورد مطالعه را دربرمی گیرد؛ در ضمن برای تجزیه وتحلیل اطلاعات ،
استفاده گردید. SPSS از نرم افزار
نتایج تحقیق نشان می دهدکه به ترتیب، اجرای آموزش همگانی در بین مرزنشینان، تعامل با مرزبان های
کشور مقابل و اعزام کمین شبانه وگشت مرزی توسط پاسگاه های مرزی، بیشترین نقش را در ایجاد امنیت
دارند.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی