عملکرد پاسگاه های مرزی و تأثیر آن بر امنیت مرز (مورد مطالعه: هنگ مرزی گرمی87 - 88) 88

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران مرکز)

2 مربی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

پاسگاه مرزی، به عنوان مهم ترین نماد استقرار امنیت درمناطق مرزی قلمداد می شود . این تحقیق از نظر
هدف،کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام گردیده که عملکرد پاسگاه های مرزی (در امنیت ) منطقه
مرزی گرمی را مورد مطالعه قرار می دهد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق شامل: توزیع پرسشنامه ،
مشاهده وضعیت موجود پدیده ها و بررسی اسناد و مطالعه متون می باشد.
جامعه آماری این تحقیق شامل 87 نفر و به صورت تمام شمار می باشدکه فرماند هان مرزی استان اردبیل ،
کارکنان هنگ مرزی گرمی، فرماند هان و جانشینان گرو هان ها، پاسگاه ها ، برجک های مرزی و مسئولان
سیاسی - امنیتی شهر های مرزی منطقه مورد مطالعه را دربرمی گیرد؛ در ضمن برای تجزیه وتحلیل اطلاعات ،
استفاده گردید. SPSS از نرم افزار
نتایج تحقیق نشان می دهدکه به ترتیب، اجرای آموزش همگانی در بین مرزنشینان، تعامل با مرزبان های
کشور مقابل و اعزام کمین شبانه وگشت مرزی توسط پاسگاه های مرزی، بیشترین نقش را در ایجاد امنیت
دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Border Stations’ Functions and its Effect on Border Security (A case study of Germi Border Regiment in 2008-2009)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akhbari 1
  • Mohammadtaghi Fattah 2
  • Ali Seifi
چکیده [English]

Abstract
The border stations are considered as the most important factor in establishing
security in border regions. This study is implicational and conducted in survey
method and it investigates the functions of border stations in the security of
Germi border region. In this study the instruments for information collecting
were questionnaire, observing the present phenomena, investigating the
documents, and literature review.
The statistical population of this study is the total 87 members including border
commanders of Ardabil Province, the personnel of Germi Border Regiment, the
commanders and groups’ surrogates, stations, the border turrets, and the political
and security authorities of border cities of the region. The SPSS was used for
data analysis in this study.
The results indicate that public training among frontiers, interaction with frontier
guardians of neighboring countries and dispatching night ambush and border
patrol by border stations have the most effect in establishing security,
respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • Function
  • Border station
  • Border guard
  • border security
  • Germi