تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی مرز مشترک ایران و جمهوری آذربایجان بر واپایش مطلوب مرز(مورد مطالعه: مرز استان اردبیل)

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة مطالعات جهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

مرزهای هر کشور صرف نظر از اینکه حافظ موجودیت آن کشور می باشد ، بزرگترین تأثیر را در امنیت و
استقلال آن کشور دارد و واپایش مطلوب مرزها، یکی از دغدغه های اصلی هر کشوری می باشد.
بدون تردید یکی از عوامل مؤثر بر واپایش مطلوب مرزها ، ویژگ ی ها و عوامل ژئوپلیتیکی مرز مشترک
می باشد.
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و با روش توصیفی ، تحلیلی ، پیمایشی و با استفاده از ابزارهای بررسی
اسنادی، مصاحبه و پرسشنامه در بین جامعه آماری 85 نفری تمام شماری شدة متشکّل از فرماندهان واحدهای
مرزی و مسئولان سیاسی و امنیتی، اعم از فرمانداران و بخشداران شهرستا نهای مرزی استان اردبیل، اجرا شده
است.
روایی پرسشنامه با استفاده از مطالعة متون، اخذ نظر خبرگان، اساتید راهنما و مشاور و انجام تست پیش
آزمون احراز و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ، 81 درصد محاسبه شده است. جهت
تحلیل توصیفی از شاخص های پراکندگی مرکزی از قبیل میانه، میانگین، انحراف معیار ، فراوانی تجمعی و
درصدگیری و برای تحلیل استنباطی از آزمون تی تست استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Geopolitical Factors on the Appropriate Control of the Common Border between Iran and Azerbaijan (A Case Study of Ardabil Province Border)

نویسندگان [English]

  • Bahram Amirahmadian 1
  • Ebrahim Sanayeie 2
  • Seyyed Shahin Esmaeili
چکیده [English]

In spite of the support of the existence of every country, borders have the
greatest effect on the security and independency of that country and a appropriate
control of borders is one of the major concerns of every country.
Undoubtedly, one of the effective factors in the appropriate control of borders is
the characteristics and the geopolitical factors of the common border.
The present study is of an implicational kind and it has been conducted by
descriptive, analytic, survey method using document investigation tools,
interview, and questionnaire among 85 members of the sample population
including the border commanders units, the political and security authorities
including governors and prefectures of border cities of Ardabil Province.
The validity of the questionnaire was obtained by literature review, consulting
with scholars and supervisor and co-supervisor views and conducting a pretest.
The reliability of the questionnaire was obtained .81 using Cranach alpha.
The results of the study show that the geographical locations of border stations
have more effects on appropriate border control. The economic, social conditions
of frontiers, topography and relations with Azerbaijan Republic are the next
ranks of importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • Border
  • Frontiers
  • Azerbaijan Republic
  • Control
  • Islamic Republic of Iran