تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی مرز مشترک ایران و جمهوری آذربایجان بر واپایش مطلوب مرز(مورد مطالعه: مرز استان اردبیل)

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة مطالعات جهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

مرزهای هر کشور صرف نظر از اینکه حافظ موجودیت آن کشور می باشد ، بزرگترین تأثیر را در امنیت و
استقلال آن کشور دارد و واپایش مطلوب مرزها، یکی از دغدغه های اصلی هر کشوری می باشد.
بدون تردید یکی از عوامل مؤثر بر واپایش مطلوب مرزها ، ویژگ ی ها و عوامل ژئوپلیتیکی مرز مشترک
می باشد.
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و با روش توصیفی ، تحلیلی ، پیمایشی و با استفاده از ابزارهای بررسی
اسنادی، مصاحبه و پرسشنامه در بین جامعه آماری 85 نفری تمام شماری شدة متشکّل از فرماندهان واحدهای
مرزی و مسئولان سیاسی و امنیتی، اعم از فرمانداران و بخشداران شهرستا نهای مرزی استان اردبیل، اجرا شده
است.
روایی پرسشنامه با استفاده از مطالعة متون، اخذ نظر خبرگان، اساتید راهنما و مشاور و انجام تست پیش
آزمون احراز و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ، 81 درصد محاسبه شده است. جهت
تحلیل توصیفی از شاخص های پراکندگی مرکزی از قبیل میانه، میانگین، انحراف معیار ، فراوانی تجمعی و
درصدگیری و برای تحلیل استنباطی از آزمون تی تست استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی