قاچاق خاویار در امنیت مرز آبی استان گلستان [(مورد مطالعه: شهرستان گمیشان (1389-1388)]

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 مربی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

عنوان مورد تحقیق در این پژوهش، نقش قاچاق خاویار در امنیت مرز آبی استان گلستان [مطالعه موردی شهرستان گمیشان(1389-1388)] است. این پژوهش با هدف ریشه یابی علل پیدایش و تأثیرگذاری قاچاق خاویار، در امنیت مرز آبی گلستان می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش مبارزه با قاچاق منابع آبزیان با گارد شیلات (حفاظت از منابع آبزیان) است ولی به‌علت گذر صیادان از مرز، دریابانی که مسئولیت اصلی حفظ و حراست از نوار مرز دریایی را به عهده دارد، به آن ورود پیدا می‌کند.
این مقاله از نوع کاربردی و از نقطه نظر روش، نظری- توصیفی و در بخش عملی پیمایشی (از مقالات، اسناد، گزارش‌ها، مؤسسات، سازمان‌های زیربط) می‌باشد. همچنین در جمع آوری داده‌‌ها، با توجه به حجم بالای جامعه آماری(از تعداد ده هزار نفر) اعم از فرماند‌هان مرزبانی استان گلستان، دریابانی و پاسگاه‌های مرز ساحلی، مسئولان شیلات، حراست ماهیان خاویاری، مسئولان شهری، صیادان و افراد دست اندر‌کار در امر صید، با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی- طبقه ای در بین 370 نفر به عنوان نمونه تحقیق، پرسش‌نامه توزیع گردید و به منظور سنجش سؤال‌ها، از روش پایایی(کرونباخ) و از آزمون (خی دو با سطح معناداری 95. /. اطمینان و پذیرش 5. /. خطا (5. /.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Caviar Smuggling in the Water Border Security in Golestan Province (A Case Study of Gomishan City, 2009-2010)

نویسندگان [English]

  • Mohammadhassan Jafarian 1
  • Jalal Setareh 2
  • Abbas Jalilzadeh
چکیده [English]

This study has been conducted for stemming the reasons of genesis and
investigating the effective caviar smuggling in water border security in Golestan.
This study is implicational in terms of its purpose and in terms of the method it is
descriptive-survey (articles, documents, reports, institutions, and other appropriate organizations). The statistical population of this study includes Golestan commanders and vice admiral, fisheries authorities, city authorities,
and hunters of whom 370 members were randomly selected and the
questionnaire was distributed among them. For inferential analyses of the first and third hypotheses an independent-sample t-test and for the second hypothesis Pearson Correlation Coefficient have been used.
The results of this study indicate that the life and unemployment conditions of frontiers have the most effect on caviar smuggling. Lack of coordination,
sporadic and incoherent actions of relevant institutions in caviar anti-smuggling case and also the existence of considerable caviar fish are the other ranks of
importance in smuggling this lucrative stuff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caviar smuggling
  • border security
  • Water border
  • Gomishan