چگونگی توسعه شهرهای مرزی در افق چشم انداز 1404 (مورد مطالعه: استان گیلان)

نویسندگان

کارشناس دفتر تحقیقات کاربردی

چکیده

توسعه مفهومی چند بعدی است که دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده ای است و در این راستا ضرورت تدوین برنامه هایی که مستلزم حرکت کشور به سمت توسعه، به خصوص توسعه شهرهای مرزی باشد، .همواره احساس شده است که آخرین مو رد آن سند چشم انداز توسعه سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران است. این تحقیق با هدف بررسی چگونگی توسعه شهرهای مرزی در افق چشم
انداز 1404 صورت گرفته است. تحقیق حاضر ماهیت کاربردی داشته و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است که شیوه جمع آوری اطلاعات و مبانی نظری آن، با استفاده از روش کتابخانهای تهیه شده است. ما در این مقاله به دنبال آن هستیم تا توسعه فرهنگی شهرهای مرزی استان گیلان را، در راستای رسیدن کشور به
اهداف سند چشم انداز بیست ساله در بخش مرزی، به جهت تدوین الگوی مناسب شهری ترسیم نماییم. نتایج تحقیق نشان میدهد که برای رسیدن به توسعه شهرهای مرزی - ساحلی، بیش از آنکه به رویکرد اقتصادی و اجتماعی توجه شود، باید به موازات آن نسبت به توسعه فرهنگی که همانا ارتقای تفکر دانش بنیان و رشد فرهنگی است، توجه شود و در این بین نقش آموزش و نهادهایی چون صدا و سیما، جراید و روزنام ه ها و
همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاههای شهرستان های مرزی - ساحلی الزامی است که با استفاده از یافتههای تحقیق، پیشنهادهایی برای تقویت نظام موجود ارایه گردیده است؛ امید است کاربردی شدن آنها؛ موجب تقویت افزایش توسعه فرهنگی شهرهای مرزی در استان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to Develop the Border Cities in the Horizon of 2025 Perspective (A Case Study of Gilan Province)

نویسندگان [English]

  • Edalat Zibandeh
  • Somayyeh Yousefifard
  • Mohsen Sharafi
چکیده [English]

Development is a multidimensional concept that has vast economical, social, and cultural dimensions; in this regard the necessity of providing some plans which are required to move the country towards development, especially the border cities’ development, has always been felt. The latest plan is the perspective document of political, economical, social, and cultural development of Iran. This study aims at investigating the process of border cities’ development in the horizon of 2025 perspective. This study is applied in nature and it has been conducted in analytic-descriptive method and the data collection and theoretical bases were done through library method. The results of this study indicate that in order to achieve the border-coastal development there is a need to take the cultural development, i.e., the knowledge based thought promotion, into consideration rather than social and economic approach. And in this regard, the role of education, broadcasting, newspapers, and cooperation of Islamic Culture and Guidance bureaus and the universities of border-coastal cities are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perspective
  • development
  • Gilan
  • Cultural development
  • Border cities