مؤلفه‌های جغرافیایی مؤثر‌ بر امنیت مرز حصارچه درخراسان شمالی

نویسندگان

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مؤلفه‌های جغرافیایی جزء اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تأمین امنیت پایدار مرزهای سیاسی کشور محسوب می‌شوند. به همین دلیل کشورهایی مانند ایران باموقعیت جغرافیایی ناامن و کمربندهای شکننده، جهت مقابله با معضلات متعدد مرزی، از قبیل: قاچاق کالا، سوخت، اسلحه‌ و مواد مخدر مجبورند، نسبت به شناسایی قابلیت‌ها ومحدودیت‌های جغرافیایی مرز، برای تأمین امنیت آن برنامه‌ریزی نمایند.
استان خراسان شمالی، به عنوان یکی از شانزده استان مرزی کشور، دارای 301 کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان است. این استان از لحاظ موقعیت جغرافیایی، به علت واقع شدن بین کانون اصلی تولید مواد مخدر منطقه (افغانستان) و یکی از مهم‌ترین بازارهای مصرف و ترانزیت این مواد(آسیای مرکزی)، به عنوان یکی از مسیرهای اصلی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، محسوب می‌شود.
این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه آمار ترکیبی(توصیفی واستنباطی)انجام شده است. جهت گردآوری اطلاعات، از ابزارها و روش‌هایی، مانند: مصاحبه، پرسشنامه، نقشه‌ها‌ وتصاویرماهواره‌ای استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و ترسیم نقشه‌ها، از نرم‌افزارهای spss و ArcGis استفاده شده است. با تحلیل یافته‌های پژوهش و اطلاعات به‌دست آمده و مقایسه نتایج تحقیقات گذشته‌، مشخص گردید که گستردگی طول مرز، شکل هندسی مرز به لحاظ توپوگرافی، مکان‌گزینی نامناسب پاسگاه‌ها و پراکنش نامناسب مراکز جمعیتی، زمینه برای ناامنی‌های مرزی را فراهم ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effecting Geographical Factors on the Border of Hesarcheh in North Khorasan

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Ebadinezhad
  • Moslem Ghorbanzadeh
چکیده [English]

The geographical factors are among the major effective factors in establishing
the stable security in political borders of the country. For this reason, countries
like Iran having unsecure border conditions and fragile zones should be prepared to identify the geographical border potentials and limitations to design some plans for confronting with the various border challenges including good, patrol, gun, and drug smuggling to provide the security for the borders.
The North Khorsan, as one of the 16 border cities of the country, has 301
kilometers common border with Turkmen. This province is considered as one of the main directions of narcotics smuggling and transition because of its
geographical location between the main place of narcotic production
(Afghanistan) and one of the main consumption market and transition direction of narcotics (Central Asia).
This study is implication in terms of its purpose and it has been conducted by
analytic-descriptive method based on compound statistics (inferential and
descriptive). For data collection, some instruments including interview,
questionnaire, satellite pictures and maps have been used. For data analysis and
maps drawing, the SPSS and ArcGIS software have been used. Through the
analysis of the findings and comparing the results of previous studies it has been
indicated that the extensive length of border, the geometric shape of border in
terms of topography, the appropriate localization of the stations, and
inappropriate transmittance of population centers have provided the potentials
for border insecurity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geography
  • Border
  • Security
  • Hesarche
  • North Khorasan