بررسی تفکیک حدود دریایی جمهوری اسلامی ایران با همسایگان در خلیج فارس

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 مربی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

خلیج فارس به لحاظ ذخایرغنی نفت و گاز از یک سو و منابع سرشار زیستی از سوی دیگر، دارای اهمیت فوق العاده راهبردی و ژئوپلتیکی است. از طرفی به واسطه حمل و نقل نفت، گاز و کالاهای ضروری، عملاً نقش حیاتی برای کشورهای پیرامون خود دارد و به علت عرض نسبتاً کم، سواحل مضرص و نزدیکی جزایر به ساحل، از قاعده خاصی برای مرزبندی پیروی می کند.
تحقیق حاضر، توصیفی تحلیلی بوده که با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای، سعی دارد قوانین مرزهای دریایی ایران با همسایگان را در خلیج فارس، بررسی کند و به نقش مرزبانان دریایی کشور، برای تأمین نظم، امنیت و استیفای حقوق دولت و مردم در آب‌های تحت حاکمیت بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد حدود دریایی ایران با عراق، کویت و بخش اعظم امارات متحده عربی، تفکیک نگردیده است. تفکیک حدود با سایر کشور‌ها نیز در فلات قاره است نه انحصاری اقتصادی. اگر چه جمهوری اسلامی ایران، آن را به آب‌های انحصاری اقتصادی تعمیم داد، لیکن این مرزبندی هنوز مراحل کامل خود را طی نکرده است. از طرفی حضور نظامی آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس وتبعیت این کشورها از آمریکا، دلیل عمدة حل نشدن اختلافات مرزی موجود است؛ بنابراین پیشنهاد می شود با بررسی دقیق و مطالعه لازم بر مبنای انصاف و برابر قوانین بین المللی و سوابق تاریخی، طرح تفکیک حدود دریایی با کشور‌های مذکور، آماده و به صورت دو یا چند جانبه، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها