بررسی تفکیک حدود دریایی جمهوری اسلامی ایران با همسایگان در خلیج فارس

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 مربی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

خلیج فارس به لحاظ ذخایرغنی نفت و گاز از یک سو و منابع سرشار زیستی از سوی دیگر، دارای اهمیت فوق العاده راهبردی و ژئوپلتیکی است. از طرفی به واسطه حمل و نقل نفت، گاز و کالاهای ضروری، عملاً نقش حیاتی برای کشورهای پیرامون خود دارد و به علت عرض نسبتاً کم، سواحل مضرص و نزدیکی جزایر به ساحل، از قاعده خاصی برای مرزبندی پیروی می کند.
تحقیق حاضر، توصیفی تحلیلی بوده که با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای، سعی دارد قوانین مرزهای دریایی ایران با همسایگان را در خلیج فارس، بررسی کند و به نقش مرزبانان دریایی کشور، برای تأمین نظم، امنیت و استیفای حقوق دولت و مردم در آب‌های تحت حاکمیت بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد حدود دریایی ایران با عراق، کویت و بخش اعظم امارات متحده عربی، تفکیک نگردیده است. تفکیک حدود با سایر کشور‌ها نیز در فلات قاره است نه انحصاری اقتصادی. اگر چه جمهوری اسلامی ایران، آن را به آب‌های انحصاری اقتصادی تعمیم داد، لیکن این مرزبندی هنوز مراحل کامل خود را طی نکرده است. از طرفی حضور نظامی آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس وتبعیت این کشورها از آمریکا، دلیل عمدة حل نشدن اختلافات مرزی موجود است؛ بنابراین پیشنهاد می شود با بررسی دقیق و مطالعه لازم بر مبنای انصاف و برابر قوانین بین المللی و سوابق تاریخی، طرح تفکیک حدود دریایی با کشور‌های مذکور، آماده و به صورت دو یا چند جانبه، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Islamic Republic of Iran’s Marine Limits with the Neighbors in Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Jalal Setareh 1
  • Mohammadtaghi Fattah 2
چکیده [English]

Persian Gulf has a tremendous strategic and geopolitical importance for its rich
oil and gas resources in one hand and rich biological resources on the other.
Moreover, due to the transits of gas, oil, and other essential commodities, it is
actually vital to its neighboring countries. Due to its relatively low latitude, near
shore islands, it does not follow specific rule for border demarcation. The present
paper is a descriptive – analytic type and through data collection via library
studying it attempts to investigate the marine border rules of Iran with the
neighbors in Persian Gulf and to address the role of navy border guards in
providing order, security, and the restoration of the rights of the people and
government in the territorial waters. The results of the study show that the
marine limits of Iran with Iraq, Kuwait, and much of UAE have not been
separated yet. The separation limits with other countries is also in the plateau and
not exclusive economic. Although Iran has extended its exclusive economic
waters, this border demarcation has not passed its complete procedures. So,
every year we are witnessing the stoppages and arrests of dozens of ships and hundreds of mutual citizens. And also this can be a factor in the future challenges and pretexts for border conflicts.
It is suggested that by careful and required study based on justice and
international laws and historical records the plan of marine border demarcation
with the mentioned countries be prepared and investigated bilaterally or multilaterally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • Beginning line
  • Sector line
  • Mozras Beach
  • Security
  • Order
  • Persian Gulf States