بررسی تهدیدات و تاثیرات قاچاق مواد مخدر از مرز بین ایران و افغانستان و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه

نویسندگان

مربی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

جمهوری اسلامی ایران در جنوب شرقی خود با بزرگترین تولید کننده ی مواد مخدر جهان هم مرز می‌باشد. موقعیت ایران در منطقه ای که همسایه آن افغانستان از ثبات لازم برخوردار نبوده است، کشور را با انواع و اقسام تهدیدها و ترفندها مواجه ساخته است.تحقیق حاضر به مشکلات ناشی از قاچاق مواد مخدر که مانع هرگونه سازندگی و پویایی کشور است پرداخته و تهدیدات ناشی از سوء مصرف و ورود این مواد به داخل کشور را مورد بررسی قرار خواهد داد.
این تحقیق کاربردی بوده و در آن از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. همچنین از مطالعات کتابخانه ای و ابزارهای بررسی اسناد استفاده شده و با برخی مسئولان و دانشجویان گروه مرزبانی دانشگاه علوم انتظامی مصاحبه به عمل آمده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که قاچاق مواد مخدر علاوه بر آسیب های فردی و اجتماعی که در پی دارد، امنیت ملی، جایگاه بین المللی و منطقه ای و نظام سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. تشدید در مجازات، معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر را حل نکرده و کنترل موثر کلیه مرزها، قاچاق مواد مخدر را ریشه کن نخواهد کرد و نیاز به یک نگرش و رویکرد جدید است. موفقیت ها و موانع جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه ومهمترین تهدیدات کشور نیز از ناحیه مواد مخدر زیر ذره بین قرار گرفت. همچنین با بررسی هایی که در مورد چند کشور از لحاظ مبارزه با مواد مخدر به عمل آمد، به تجزیه و تحلیل جایگاه ایران در جنگ و ستیز با مواد مخدر پرداخته شد. در پایان راهکارهایی جهت امر مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها