تأثیر فناوری‌های نوین در ارتقای امنیت مرزها (مورد مطالعه: مرزهای استان خراسان جنوبی)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 مربی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

شناخت میزان تأثیرگذاری فناوری‌های نوین شامل رادارها، تجهیزات اپتیکی و نیز نقش سایر عوامل فیزیکی در ارتقای امنیت مرزها مؤثر است. این پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- همبستگی و میدانی است. جامعه آماری این تحقیق شامل فرماندهان یگان‌های مرزی استان خراسان جنوبی ونمونه آماری تمام شمار بوده است. در تهیه و تدوین ادبیات موضوع تحقیق و مباحث نظری، ضمن استفاده استاد راهنما، جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مطالعه متون و مقالات، کتب و منابع مختلف با استفاده از روش فیش برداری واستفاده از اینترنت انجام گردیده است. همچنین با مراجعه حضوری مصاحبه انجام و به وسیلة پرسشنامه، نظر صاحب نظران اخذ گردید. در این تحقیق، پرسشنامه ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات بوده که به شرح زیر طراحی شده است. قلمرو مکانی این تحقیق، مرزهای استان خراسان جنوبی به طول 460کیلومتر در سال 90 است. به منظور بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه، ابتدا گزینه‌های مربوط به سؤال ها، کدگذاری شده. سپس وارد رایانه شد. داده‌های حاصل، با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل (آزمونt وضریب همبستگی اسپیرمن) قرار گرفتند و به منظور توصیف یافته‌ها نیز از جداول فراوانی و نمودار دایره ای استفاده گردید.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش، حاکی از آن است که سیستم‌های الکترونیکی در حد خیلی خوب، تجهیزات اپتیکی در حد خوب و موانع فیزیکی در حد متوسط بر روی امنیت مرزها تأثیر گذارند. نتایج کلی تحقیق نشان داد که فناوری‌های نوین تأثیر زیادی بر روی امنیت مرزها داشته و در حد 80 درصد، به بالا باعث پیشگیری از جرایم مرزی می‌شود و در مقایسه با سایر روش‌ها (موانع فیزیکی) تأثیر بیشتری دارد. نتایج و پیشنهاد‌ها در حوزه سازمانی نیز ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of New Technologies in Enhancing Border Security (A Case of South Khorasan Borders)

نویسندگان [English]

  • Hossein Zolfaghari 1
  • Soleyman Azhgan
  • Hamid Panahi 2
چکیده [English]

Background and aim: recognizing the degree of new technologies effect including radars, optical equipment, and the role of other physical factors in
enhancing border security.
Methodology: in terms of its type this study is applied and in terms of its
nature it is a descriptive, correlational field study. The statistical population of
this study includes commanders of border troops of south Khorasan and the
statistical sample is considered as a total number sample. For compiling the
literature review of the research and theoretical rationale, the supervisor’s ideas, data collection through library studying of articles, books, and different
resources have been used through note taking and internet. Moreover, the
experts’ opinions have obtained through in person interviews and preparing
questionnaire. The survey questionnaire was the main tool to collect information
which was designed as follows. The place territories in this study are the borders of South Khorasan Province for 460 Kilometers in 2011. In order to evaluate the obtained results from questionnaire, first, the options of the questions were coded and then plugged into computer. The obtained data were analyzed using SPSS software (t-test and Spearman Correlation Coefficient). In order to describe the findings, the frequency distribution tables and pie graphs have been used.
Findings: the obtained results from testing the hypotheses suggest that the
electronic systems, optic equipment, and physical determent have very good,
good, and moderate effect on border security, respectively.
Conclusion: the overall results showed that the new technologies have a major
impact on border security and it prevents the border crime up to 80% and
comparing with the other methods (physical determent) it is more effective. The results and recommendations are also presented in the organizational domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • border security
  • New technologies
  • Control proceedings
  • Physical determent
  • South Khorasan