تأثیر فناوری‌های نوین در ارتقای امنیت مرزها (مورد مطالعه: مرزهای استان خراسان جنوبی)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 مربی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

شناخت میزان تأثیرگذاری فناوری‌های نوین شامل رادارها، تجهیزات اپتیکی و نیز نقش سایر عوامل فیزیکی در ارتقای امنیت مرزها مؤثر است. این پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- همبستگی و میدانی است. جامعه آماری این تحقیق شامل فرماندهان یگان‌های مرزی استان خراسان جنوبی ونمونه آماری تمام شمار بوده است. در تهیه و تدوین ادبیات موضوع تحقیق و مباحث نظری، ضمن استفاده استاد راهنما، جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مطالعه متون و مقالات، کتب و منابع مختلف با استفاده از روش فیش برداری واستفاده از اینترنت انجام گردیده است. همچنین با مراجعه حضوری مصاحبه انجام و به وسیلة پرسشنامه، نظر صاحب نظران اخذ گردید. در این تحقیق، پرسشنامه ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات بوده که به شرح زیر طراحی شده است. قلمرو مکانی این تحقیق، مرزهای استان خراسان جنوبی به طول 460کیلومتر در سال 90 است. به منظور بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه، ابتدا گزینه‌های مربوط به سؤال ها، کدگذاری شده. سپس وارد رایانه شد. داده‌های حاصل، با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل (آزمونt وضریب همبستگی اسپیرمن) قرار گرفتند و به منظور توصیف یافته‌ها نیز از جداول فراوانی و نمودار دایره ای استفاده گردید.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش، حاکی از آن است که سیستم‌های الکترونیکی در حد خیلی خوب، تجهیزات اپتیکی در حد خوب و موانع فیزیکی در حد متوسط بر روی امنیت مرزها تأثیر گذارند. نتایج کلی تحقیق نشان داد که فناوری‌های نوین تأثیر زیادی بر روی امنیت مرزها داشته و در حد 80 درصد، به بالا باعث پیشگیری از جرایم مرزی می‌شود و در مقایسه با سایر روش‌ها (موانع فیزیکی) تأثیر بیشتری دارد. نتایج و پیشنهاد‌ها در حوزه سازمانی نیز ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی