بررسی رابطۀ بین قشر بندی اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی، در بین ساکنان شهراردبیل

نویسندگان

استادیار دانشگاه پیام نور اردبیل

چکیده

پژوهش حاضر در پی یافتن رابطۀ بین قشربندی اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی، در بین ساکنان شهر اردبیل در سال 1390 است. قشربندی اجتماعی، واژه عامی است برای وصف ساختارهای منظم نابرابری اجتماعی حاصل از تقسیم کار اجتماعی در جوامع پیچیده، یا به عبارت دیگر دسته بندی سلسله مراتبی، توزیع نابرابر پاداش‌های مادی و نمادی. احساس امنیت اجتماعی به عنوان امری ذهنی - روانی به شدت تحت تأثیر پایگاه اجتماعی در سلسله مراتب اجتماعی است. احساس امنیت به احساس رهایی انسان از اضطراب، بیم و خطر اطلاق می‌شود. روش پژوهش، پیمایشی از نوع همبستگی و روش نمونه‌گیری نیز خوشه ای چند مرحله ای است. حجم نمونه آماری 380 خانوار و همچنین برای تعیین تفاوت بین گروه ها از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد بیشترین فراوانی قشربندی، مربوط به قشر متوسط جامعه با 57.7 درصد است. همچنین میانگین احساس امنیت اجتماعی 53.05 با انحراف معیار 10.51 به دست آمد. نتایج نشان داد بین میزان درآمد، سطح تحصیلات، منزلت شغلی، میزان دارایی اقتصادی- مالی، نوع مسکن، سبک زندگی و میزان احساس امنیت اجتماعی، رابطۀ معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که قشر بالا، از میزان احساس امنیت اجتماعی بالایی نسبت به قشرهای متوسط و پایین برخوردار است. در نهایت از مجموع 8 فرضیه پژوهش، 7 مورد آن تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship between Social Stratification and Social Sense of Security among Residents of Ardabil

نویسندگان [English]

  • Mohsen Alaee
  • Behnam Kamali
چکیده [English]

The present study aims at investigating the relationship between social stratification and social sense of security among the residents of Ardabil in 2011. Social stratification is a general term to describe regular structures of social
inequality and social division of labor in complex societies, in other words,
hierarchical classification, and unequal distribution of material and symbolic
rewards. The sense of social security as psycho-mental matter is strongly influenced by social status in the social hierarchy. Sense of security refers to the
people’s relief from stress, fear, and danger. This study has been conducted in
correlational research survey method the sampling has been done in multistage
cluster method. The sample size was 380 households. LSD post hoc test was used to determine the between-group differences. The results showed that the
most frequent stratification was for the middle-class society with 57.7 percent.
Also, the average of the sense of social security was 53.05 with the standard
deviation of 10.51. The results showed that there is a statistically significant
relationship between the income level, education level, employment status, level
of financial-economic assets, housing, lifestyle, and the sense of social security.
The findings also showed that the high-class social stratum has more sense of security than the middle and low class social strata. Finally, seven out of eight
hypotheses were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social stratification
  • Sense of Social Security