بازتعریف کارکردهای روستایی در پرتو تحول ساختارهای مدیریتی مناطق مرزی(مورد مطالعه: استان سیستان و بلوچستان)

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

مدیریت روستایی در ایران، ابتدا با تأکید بر توسعه از بالا به پایین آغاز گردیده و در دهه های اخیر، به ویژه بعد از تأسیس دهیاری ها با ترویج روش های مدیریتی نوین و کارساز مشارکتی و بومی ، توجه خود را به توسعه از پایین به بالا و مدیریت خودجوش و محلی معطوف کرده است که گذار از ساختارهای مدیریت سنتی به مدیریت نوین، با حضور گسترده تشکیلات حکومتی جهت رتق و فتق امور روستاییان به جای مدیریت امور توسط حاکمان محلی، آثار گوناگون و بعضاً متناقضی به همراه داشته است؛ به گونه ای که امروزه در برخی روستاها شاهد آن هستیم.
دهستان پلان، در بخش پلان استان مرزی سیستان و بلوچستان قرار دارد که در روند تغییر ساختارهای مدیریتی واقع شده و با جامعه آماری 6 روستا مورد مطالعه می باشد . در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، به این فرضیه که آیا تحول ساختارهای روستاگردانی سبب دگرگونی کارکردها و زیرساخت های توسعه ای در سطوح روستایی شده است، پاسخ داده می شود. بر حسب مقضیات تحقیق ، از ابزارهای مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده و اطلاعات به صورت جدول، نقشه، و نمودار نمایش و آزمون های آماری انجام SPSS داده شده است؛ سپس تحلیل و نتیجه گیری با استفاده از نرم افزار تحلیلی
گرفته است. استفاده از مصاحبه غیر رسمی جامع مبتنی بر فرضیه و دیدگاه نظری و مشاهدة آشکار
غیر مشارکتی ، بیشترین اطلاعات را در اختیار پژوهشگر ان گذاش ته است . در نتیجه ، تبعات تغییر فنون روستاگردانی با نظرخواهی از جامعه آماری تحلیل شده و در پایان، فرضیه تحقیق تأیید شده است. به طوری که کارکردهای اقتصادی به میزان چشمگیری افول کرده و کارکردهای اجتماعی فرهنگی جامعه روستا ، پیرو تغییرات ساختاری فنون مدیریتی، متحول شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Redefining the Rural Performance along Managerial Structures’ Change in Border Regions (A Case of Sistan and Baluchestan Province)

نویسندگان [English]

  • Arezoo Abedinirad
  • Abdolsamad Panad
چکیده [English]

The village management in Iran first started emphasizing on a top-down development and in recent years – especially after establishing social working assigned to rural regions – through popularizing the new management methods as an efficient participatory and native ways, it has turned the attention to the bottom-up development and spontaneous and local management. And the movement from traditional management to the new management with the extensive presence of governmental organizations for dealing with the villagers’ affairs instead of managing the affairs by local governors had different and sometimes contradictory effects in a way that we sometimes witness them in some villages.
Polan sub-district is located in Polan district in the border province of Sistan and Baluchestan which was subjected to the trend of managerial structure change and it has been under the investigation having six villages as the statistical population. In this article, which has been conducted through descriptive – analytical method, we are going to find the answer to this hypothesis that managerial structure change leads to functions and developmental infrastructure changes at village levels. Based on the research requirements, the library and survey studying were employed and the data were presented in tables, maps, charts, and graphs. Then, the analyses and conclusions were obtained via SPSS software and statistical tests. The use of comprehensive interview – based on the hypotheses and theoretical views – and the apparent non-participatory observing provided the most of the information for the researchers. Finally, the consequences of village management techniques’ change were analyzed using the ideas of statistical population; at the end the hypothesis was confirmed. Therefore, economic performances were significantly declined and the social-cultural performances of village community were changed following the structural changes of managerial techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structures and performances
  • Village management techniques
  • Village management
  • Village development
  • Polan sub-district