بررسی و تحلیل کارکرد بازارچه رازی در توسعه مناطق مرزی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

توجه به تمامی امکانات و استفاده بهینه از همه ظرفیتهای کشور یکی از رموز موفقیت در راه توسعه است . توسعه مناطق مرزی علاوه بر اهمیت اقتصادی، یک الزام امنیتی است. پیوند مستقیم و تاثیر متقابل توسعه و امنیت در مناطق مرزی به خوبی روشن است. بنابراین، توسعه اقتصادی مناطق مرزی و افزایش رفاه و درآمد
اقتصادی مرزنشینان از طریق فعالیتهای سالم اقتصادی، با حمایت و سرمایه گذاری دولت ها بر کار کرد امنیتی مرز تاثیر مثبت دارد. از سویی دیگر افزایش فعالیتهای اقتصادی سالم و سرمایهگذاری دولت ها در مناطق مرزی، مشروط به عدم اختلاف فاحش اقتصادی در دو سوی مرز هم میتواند بر کارکرد ارتباطی مرز تاثیر مثبت داشته باشد.
بازارچه رازی در سال 1367 در محل روستای مرزی رازی، به منظور انجام عملیات مرزی توسط پیله وران و مرزنشینان ایجاد شد. ولی به علت عدم کنترل واردات و صادرات توسط گ مرگ در سال 1368 تعطیل و مجدداً در سال 1369 راهاندازی گردید. نویسندگان این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده ، با
بررسی کارکردهای بازارچه مرزی در طول سالهای فعالیتش، به دنبال دستیابی به پاسخ این سوال هستند: آیا ایجاد بازارچه رازی خوی، بعد از شروع به فعالیت دوباره خود (باتوجه به فعالیت نکردن چندین ساله ) در توسعه مناطق مرزی اثرات مثبت داشته است؟ یافتههای تحقیق بیانگر آن است که کارکردهای بازارچه رازی در توسعه مناطق پیرامونی خود تاثیر قابل توجهی نداشته و نتوانسته به خوبی به انتظارها پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analyses of Razi Markets’ Performance in Border Areas Development

نویسندگان [English]

  • Yashar Zaki
  • Mohammad Zohdi Goharpour
  • Ahad Pashaloo
چکیده [English]

The most important issue of the present era that human being is faced with is the comprehensive development. Although many opportunities have been created in the twentieth century as a result of the scientific and technological revolution, there still exists a population of almost one sixth of the world that live on less than a dollar a day. The development is a difficult and complicated process but people should not be disappointed in achieving it. As many underdeveloped countries of the world have been able to achieve a secure social and economic development during the last fifty years. Many of these countries have had good achievements in the economic, health, and educational fields. In some of them, the national income per capita in the past (early 1960s) has fifty times increased. The growth rate that is unprecedented in human history. Therefore, the rapid and continuous development was considered unattainable dreams and desires, but it is an attainable reality.
Consideration towards all the features and capabilities of a country is one of the secrets of success in this direction. In addition to the border areas’ economic importance, their development is security necessity. The direct and interactive effects of development and security in the border areas are crystal clear. Thus, the economic development of border areas and the increase in welfare and economic income of frontiers through healthy economic activities supported by government investment have a positive impact on border security work. On the other hand, increasing the healthy economic activities and governments investment in border areas, just in case that there is not a considerable economic difference in both sides of the borders, can also have a positive impact on the borders’ interactive functions.
The Razi Market, which is investigated in this study, was established in the neighboring province of Wan in Turkey in Razi border village based on the signed protocol between Iran and Turkey in 1988 for conducting the border operations by Pilehvaran and frontiers. But, due to the lack of control over imports and exports by the customs it was closed in 1989 and re-opened in 1990. The authors of this study, which has been conducted in descriptive – analytical method, by investigating the Razi border market in during the years of its activity, are after this question whether the establishment of Khoy border Market was effective in border areas’ development after starting its activities again.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • border Market
  • Razi Market
  • border areas