بررسی و تحلیل کارکرد بازارچه رازی در توسعه مناطق مرزی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

توجه به تمامی امکانات و استفاده بهینه از همه ظرفیتهای کشور یکی از رموز موفقیت در راه توسعه است . توسعه مناطق مرزی علاوه بر اهمیت اقتصادی، یک الزام امنیتی است. پیوند مستقیم و تاثیر متقابل توسعه و امنیت در مناطق مرزی به خوبی روشن است. بنابراین، توسعه اقتصادی مناطق مرزی و افزایش رفاه و درآمد
اقتصادی مرزنشینان از طریق فعالیتهای سالم اقتصادی، با حمایت و سرمایه گذاری دولت ها بر کار کرد امنیتی مرز تاثیر مثبت دارد. از سویی دیگر افزایش فعالیتهای اقتصادی سالم و سرمایهگذاری دولت ها در مناطق مرزی، مشروط به عدم اختلاف فاحش اقتصادی در دو سوی مرز هم میتواند بر کارکرد ارتباطی مرز تاثیر مثبت داشته باشد.
بازارچه رازی در سال 1367 در محل روستای مرزی رازی، به منظور انجام عملیات مرزی توسط پیله وران و مرزنشینان ایجاد شد. ولی به علت عدم کنترل واردات و صادرات توسط گ مرگ در سال 1368 تعطیل و مجدداً در سال 1369 راهاندازی گردید. نویسندگان این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده ، با
بررسی کارکردهای بازارچه مرزی در طول سالهای فعالیتش، به دنبال دستیابی به پاسخ این سوال هستند: آیا ایجاد بازارچه رازی خوی، بعد از شروع به فعالیت دوباره خود (باتوجه به فعالیت نکردن چندین ساله ) در توسعه مناطق مرزی اثرات مثبت داشته است؟ یافتههای تحقیق بیانگر آن است که کارکردهای بازارچه رازی در توسعه مناطق پیرامونی خود تاثیر قابل توجهی نداشته و نتوانسته به خوبی به انتظارها پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی