تحلیل رضایت ساکنان روستایی از کیفیت محیط در مناطق مرزی (مورد مطالعه: بخش سیه رود شهرستان جلفا)

نویسندگان

1 عضو قطب علمی برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

کیفیت زندگی یکی از مهمترین حوزه های مطالعات روستایی و شهری درکشورهای مختلف است . این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاستهای عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی روستایی است. کیفیت محیط که به صورت مشترک دربرگیرندة فضاهای طبیعی و انسان ساخت در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی است و دارای شاخص های عینی ناشی از محیط کالبدی(طبیعی و انسان ساخت) و شاخص های ذهنی( معرفتی، حسی و رفتاری) ناشی از بهره برداران و ساکنان محیط است، در واقع کیفیت بالاتر به معنای رضایت بیشتر ساکنان و بهره برداران آن
محیط است. در این راستا، مناطق روستایی و شهری از فضاهای نیازمند مطالعات مرتبط با کیفیت زندگی محسوب می شوند. بهبود کیفیت محیط، در چند دهه اخیر یکی از اهداف اصلی افراد، گروه ها و دولت ها بوده است. روش انجام این تحقیق، پیمایشی مبتنی بر استفاده از پرسشنامه است. هدف اصلی مطالعه، سنجش متغیر های مرتبط با کیفیت زندگی و میزان تأثیر آنها در امنیت منطقه مرزی بخش سیه رود شهرستان جلفا، در
استان آذربایجان شرقی است. به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالع ه، بررسی وضعیت هر یک از آنها و تأثیرشان بر امنیت مناطق مرزی، از روش های آماری همبستگی، رگرسیون استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیت کیفیت محیط در منطقه مورد مطالعه از دید جامعه نمونه زیاد مناسب نبوده و از بین متغیرهای تحقیق، متغیرهای کیفیت محیطی و کیفیت کالبدی بر امنیت مناطق مرزی تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها