تحلیل رضایت ساکنان روستایی از کیفیت محیط در مناطق مرزی (مورد مطالعه: بخش سیه رود شهرستان جلفا)

نویسندگان

1 عضو قطب علمی برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

کیفیت زندگی یکی از مهمترین حوزه های مطالعات روستایی و شهری درکشورهای مختلف است . این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاستهای عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی روستایی است. کیفیت محیط که به صورت مشترک دربرگیرندة فضاهای طبیعی و انسان ساخت در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی است و دارای شاخص های عینی ناشی از محیط کالبدی(طبیعی و انسان ساخت) و شاخص های ذهنی( معرفتی، حسی و رفتاری) ناشی از بهره برداران و ساکنان محیط است، در واقع کیفیت بالاتر به معنای رضایت بیشتر ساکنان و بهره برداران آن
محیط است. در این راستا، مناطق روستایی و شهری از فضاهای نیازمند مطالعات مرتبط با کیفیت زندگی محسوب می شوند. بهبود کیفیت محیط، در چند دهه اخیر یکی از اهداف اصلی افراد، گروه ها و دولت ها بوده است. روش انجام این تحقیق، پیمایشی مبتنی بر استفاده از پرسشنامه است. هدف اصلی مطالعه، سنجش متغیر های مرتبط با کیفیت زندگی و میزان تأثیر آنها در امنیت منطقه مرزی بخش سیه رود شهرستان جلفا، در
استان آذربایجان شرقی است. به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالع ه، بررسی وضعیت هر یک از آنها و تأثیرشان بر امنیت مناطق مرزی، از روش های آماری همبستگی، رگرسیون استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیت کیفیت محیط در منطقه مورد مطالعه از دید جامعه نمونه زیاد مناسب نبوده و از بین متغیرهای تحقیق، متغیرهای کیفیت محیطی و کیفیت کالبدی بر امنیت مناطق مرزی تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Rural Residents’ Satisfaction with the Environment Quality in Border Regions (A Case of Siahrood, Jolfa)

نویسندگان [English]

  • Mohammadamin Khorasani 1
  • Mohammad Akbarpoor 2
چکیده [English]

The quality of living is one of the most important scope of rural and city studies
in different countries. It is important because of the continuous importance of
living quality studies in stabilizing general policies and their role as an efficient tool in rural management and planning. The environment quality includes the natural and man-made atmosphere in different common social and economic dimensions, which involve objective rates resulting from physical environment (natural and man-made) and mental rates (cognitive, sensory, and environmental) resulting from users and residents; in fact the higher quality means users and residents’ more satisfaction with the environment. In this regard, the rural and urban regions are considered as the study-required environment related to life quality. Environment quality improvement has been one of the main goals of individuals, groups and the government in recent decades. This study has been conducted via questionnaire-based survey method. The main aim of this study was to measure the life quality related variables and the degree of their effects on the border region security of Siahrood in Jolfa, East Azerbaijan. In order to analyze the variables and to investigate their conditions and effects on border regions security the Regression Correlation Coefficient has been employed. The results of this study indicate that the environment quality condition in the region of the study was not appropriate considering the sample population views and among the variables of the study the environmental quality and physical quality were effective on border regions security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment quality
  • Security
  • Border Regions
  • Jolfa