نقش و تأثیر فرآیند جهانی شدن شهرهای مرزی در امنیت و توسعه مناطق مرزی(استان آذربایجان غربی)

نویسندگان

چکیده

مفهوم جهانی شدن، جهان گرایی و جهانی بودن را می توان از مهمترین پدیده هایی دانست که زندگی انسان را در عصر حاضر تحت تأثیر خود قرار داده است . دراین میان ، کلیه شهرها در صدد پیوستن به شبکه شهرهای جهانی به منظوراستفاده از مزایای جهانی شدن می باشند. در این راستا شهرهای مرزی از این قاعده
مستثنا نبوده و با توجه به شرایط ژئوپلیتیک که دارند نیازمند برنامه ریزی خاصی هستند.
استان آذربایجان غربی به علت همجواری با سه کشور ترکیه ، جمهوری آذربایجان و منطقه خودمختار نخجوان، همچنین به علّت موقعیت حساس ژئوپلتیک وژئواستراژیک به عنوان دروازه ورود و پل ارتباطی ایران با اروپا، بی شک جزء مهمترین استان های ایران است. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای به اهمیت جهانی شدن شهرهای مرزی و نقش آن در توسعه وامنیت
مناطق مرزی پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که تعاملات و همکاریهای اقتصادی، سیاسی، نظامی با کشورهای همجوار، حل و فصل مسائل موجود در منطقه، جذب سرمایهگذاری های داخلی و خارجی ، تأمین زیر ساختها، تقویت خدمات پشتیبانی (بانکی، اداری، ارتباطی و. . . ). نقش به سزایی در توسعه مناطق مرزی و ثبات امنیت در این مناطق دارد این امر می تواند شهرهای مرزی را در پیوستن به شبکه های شهرهای جهانی وشکوفایی روزافزون یاری نماید.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی