جرایم مرزی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن در اقتصادهای در حال توسعه

نویسنده

مربی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

این مقاله به بررسی پیامدهای ناشی از جرم و جنایت های مرزی در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع در حال توسعه می پردازد. افزایش فوق العاده ی پول شو یی، قاچاق مواد مخدر و سا یر جر ایم مرز ی در نوا حی مختلف غرب آفریقا نگرانی های زیادی برای محققان و سیاست گذاران ایجاد کرده است. این مقاله که در
اصل یک پژوهش کتابخانه ای است چنین استدلال می کند که جرم و جنایت مرزی در یک مقیاس و شتاب (بدون این که یک استراتژی روشن و هماهنگ شده برای برخورد با این هی ولا در ای ن ناحی ه وجود داشته باشد) در حال رشد است. این امر به طور قابل توجهی، اقتصاد جوامع در حال توسعه را تحت تاثیر قرار داده و توانایی تضعیف و ایجاد ناامنی در سرتاسر دنیا را دارد. فعالیت های مجرمانه سازمان یافته ، امنیت و با ثباتی اقتصادی و منطقه ای و ارزش های اصلی دموکراتیک ما را تحت تاثیر قرار می دهند. در پای ان به این نتیجه می رسیم که وسعت و بزرگی این مشکلات ایجاد یک استراتژی قطعی در درون چارچوب وسیع جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) و یک گروه منطقه ای برای رسیدگی به آن را ضروری ساخته است. این امر ممکن است شامل مشارکت بخش دولتی و خصوصی نیز باشد.

کلیدواژه‌ها