ویژگیهای یک مرزبان و نقش دیپلماسی او در حل و فصل اختلاف های مرزی

نویسنده

چکیده

مرزهای هر کشور نشان دهندة قدرت و یا ضعف حاکمیت ملی و امنیت داخلی است و هر دولت که هدف
برقراری امنیت و آرامش را دارد، باید از مرزهای مطمئنی برخوردار باشد و با تهدیدها مقابله کند؛ زیرا مرز
مهم ترین عامل در امنیت و استقلال کشور است و شاخصی تأثیرگذار در مطالبه های سیاسی و اقتصادی با
همسایگان و به وجود آورنده وحدت سیاسی و اجتماعی در کشور محسوب می شود . مرزبان به عنوان
دیپلمات به نمایندگی از سوی دولت، هدایت بخشی از سیاستهای خارجی دولت را بر عهده میگیرد تا با
انجام ملاقاتهای مرزی در چارچوب معاهده ها و قراردادهای مرزی، نسبت به حل و فصل مسایل مرزی و استیفای حقوق دولت و مرزنشینان اقدام کند. در واقع اقدام به موقع مرزبان ، مانع تبدیل روابط دوستانه به روابط خصمانه بین دو دولت خواهد شد.
هدف از این تحقیق که با روشهای اسنادی ، میدانی و با طرح پرسش نامه صورت گرفته است ، یافتن مؤلفه های مؤثر مانند: آگاهی مرزبان، شرایط محیطی و نقش دیپلماسی در پیشبرد یک مذاکره بوده تا بدین وسیله مرزبانان در انجام مأموریتهای خود، موفقیت بیشتری حاصل کنند.

کلیدواژه‌ها