ویژگیهای یک مرزبان و نقش دیپلماسی او در حل و فصل اختلاف های مرزی

نویسنده

چکیده

مرزهای هر کشور نشان دهندة قدرت و یا ضعف حاکمیت ملی و امنیت داخلی است و هر دولت که هدف
برقراری امنیت و آرامش را دارد، باید از مرزهای مطمئنی برخوردار باشد و با تهدیدها مقابله کند؛ زیرا مرز
مهم ترین عامل در امنیت و استقلال کشور است و شاخصی تأثیرگذار در مطالبه های سیاسی و اقتصادی با
همسایگان و به وجود آورنده وحدت سیاسی و اجتماعی در کشور محسوب می شود . مرزبان به عنوان
دیپلمات به نمایندگی از سوی دولت، هدایت بخشی از سیاستهای خارجی دولت را بر عهده میگیرد تا با
انجام ملاقاتهای مرزی در چارچوب معاهده ها و قراردادهای مرزی، نسبت به حل و فصل مسایل مرزی و استیفای حقوق دولت و مرزنشینان اقدام کند. در واقع اقدام به موقع مرزبان ، مانع تبدیل روابط دوستانه به روابط خصمانه بین دو دولت خواهد شد.
هدف از این تحقیق که با روشهای اسنادی ، میدانی و با طرح پرسش نامه صورت گرفته است ، یافتن مؤلفه های مؤثر مانند: آگاهی مرزبان، شرایط محیطی و نقش دیپلماسی در پیشبرد یک مذاکره بوده تا بدین وسیله مرزبانان در انجام مأموریتهای خود، موفقیت بیشتری حاصل کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristics of a Border Guard and His Diplomatic Role in Solving Border Disputes

نویسنده [English]

  • Hossein Alizadeh
چکیده [English]

Boundaries of each country reflects the strength or weakness of the sovereignty and national security; furthermore, every governments, which has the duty of establishing peace and calmness, must have secure borders; they need to deal with threats, as border is the most important factor in security and independence. What is more, borders are considered as significant factor in the political and economic demands with the neighbors and also a creator of social and political integrity in the country. Frontier guard as a diplomat on behalf of the government undertakes the government’s conduct of foreign policies in order to take proper actions with having border meeting under regulations and borders protocols that eventuate in solving borders problems. In fact, the on time actions of border guard would prevent the friendly relationship from being hostile relationship between the two neighbor countries. The purpose of this research, which has been proved with documentary and field research methods, is to find effective parameters such as borders consciousness, environmental conditions and diplomatic role in promoting a negotiation; thereby guards in their mission might be more successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dissension
  • Diplomacy
  • Negotiation
  • Solve
  • borders