تأثیر آمایش سرزمینی پاسگاه های مرزی بر ترددهای غیرمجاز درمنطقه حصارچه

نویسندگان

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر آمایش پاسگاه های مرزی، بر ترددهای غیرمجاز
درمنطقة حصارچه خراسان شمالی است. نوع پژوهش کاربردی است که از روش
توصیفی– تحلیلی بر پایة آمار ترکیبی (توصیفی واستنباطی) استفاده شده است.
جامعة آماری به علت محدودیت، تمام شماراست. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار مصاحبه، پرسش نامه و مدارک قانونی مانند: قانون ناجا و مصوبات مجلس شورای اسلامی درمورد مرز، نقش هها، تصاویر ماهواره ای و سامانة اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. در نهایت داده های به دست آمده، به وسیله نرم افزار spss بر پایة مقیاس لیکرت، تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که آمایش سرزمینی پاسگاه ها در تردد غیرمجاز منطقه تأثیر زیادی دارد. بنابراین پیشنهاد می شود نسبت به آمایش سرزمینی پاسگاه های مرزی منطقه مورد مطالعه، با استفاده از فناوری های روز از قبیلGIS نقشه ها و تصاویر ماهواره ای اقدام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Border Checkpoint Land Use on the Unauthorized Traffics in the Region of Hesarcheh

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Ebadinezhad
  • Masoud Vahidi
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the impact of border checkpoint land use on the unauthorized traffics in the region of Hesarcheh in Northern Khorasan. This study is of an implicational type which has been analyzed using descriptive-analytic method based on Combined Statistics (inferential and descriptive). Due to the population limitations, the statistical population contains all of the participants. For data collection purposes, some instruments including interview, questionnaire, and legal documents such as I.R.I Police Law and Parliament Resolutions on the border, maps, satellite images, geographic information system have been employed. Finally, the data obtained by the Likert scale were analyzed by SPSS software. The results showed that checkpoint land use has a large impact on the unauthorized traffic in the region. Therefore, it is recommended to take actions to the border checkpoint land use in the region under the study using the new technologies including GIS, maps, and satellite images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land use
  • Border checkpoint
  • Unauthorized traffic
  • Geographical Information System
  • Hesarche border