تأثیر آمایش سرزمینی پاسگاه های مرزی بر ترددهای غیرمجاز درمنطقه حصارچه

نویسندگان

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر آمایش پاسگاه های مرزی، بر ترددهای غیرمجاز
درمنطقة حصارچه خراسان شمالی است. نوع پژوهش کاربردی است که از روش
توصیفی– تحلیلی بر پایة آمار ترکیبی (توصیفی واستنباطی) استفاده شده است.
جامعة آماری به علت محدودیت، تمام شماراست. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار مصاحبه، پرسش نامه و مدارک قانونی مانند: قانون ناجا و مصوبات مجلس شورای اسلامی درمورد مرز، نقش هها، تصاویر ماهواره ای و سامانة اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. در نهایت داده های به دست آمده، به وسیله نرم افزار spss بر پایة مقیاس لیکرت، تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که آمایش سرزمینی پاسگاه ها در تردد غیرمجاز منطقه تأثیر زیادی دارد. بنابراین پیشنهاد می شود نسبت به آمایش سرزمینی پاسگاه های مرزی منطقه مورد مطالعه، با استفاده از فناوری های روز از قبیلGIS نقشه ها و تصاویر ماهواره ای اقدام شود.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی