چالشهای امنیتی - انتظامی ناشی از حضور عشایر کُرد کرمانج بر منطقه مرزی شهرستان مراوهتپه از دیدگاه کارکنان ناجا

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانش آموخته دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش امنیت در نوار مرزی شهرستان مراو هتپه از طریق پلیس مرزی است و سؤال اصلی تحقیق این است: آیا حضور عشایر کرد کرمانج بر امنیت مرزی مراوتپه تأثیر میگذارد؟ روش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه است و روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی -
همبستگی بوده که به صورت پیمایشی در جامعه آماری کارکنان شاغل در نیروی انتظامی شهرستان مراوه تپه انجام شده است. در مورد بررسی روابط بین متغیرها و آزمون فرضیه ها، از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. افزون بر این از تحلیل واریانس نیز متناسب با نوع متغیرها استفاده شده است. ضمناً تمامی این محاسبه ها به وسیلة نرم افزار spss انجام شد. محدودة زمانی تحقیق از ابتدای سال 1392 تاپایان تیر ماه همان سال و محدودة مکانی تحقیق هنگ مرزی شهرستان مراوهتپه است. جامعه آماری 60 نفر از کارکنان این هنگ هستند که به طور کامل مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب حاصل نیز 0/86 به دست آید. همچنین نتایج آماری داده ها، طی دو فرآیند آمارهای توصیفی و آمارهای استنباطی که متناسب با نوع فرضیه های تحقیق بود به دست آمد که عبارت اند از: بین آموزش کارکنان پلیس مرزی و امنیت مرزنشینان رابطة مثبت وجود دارد؛ بین عملکرد کارکنان پلیس مرزی و امنیت مرزنشینان رابطة مثبت وجود دارد؛ بین حضور عشایر کُرد در منطقه و امنیت مرزنشینان رابطة منفی وجود دارد. این نتایج نشان می دهد که حضور عشایر کرد در منطقه در پایین بودن احساس امنیت مرزنشینان مؤثر است؛ یعنی از میزان احساس امنیت آنها کاسته می شود.

کلیدواژه‌ها