چالشهای امنیتی - انتظامی ناشی از حضور عشایر کُرد کرمانج بر منطقه مرزی شهرستان مراوهتپه از دیدگاه کارکنان ناجا

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانش آموخته دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش امنیت در نوار مرزی شهرستان مراو هتپه از طریق پلیس مرزی است و سؤال اصلی تحقیق این است: آیا حضور عشایر کرد کرمانج بر امنیت مرزی مراوتپه تأثیر میگذارد؟ روش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه است و روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی -
همبستگی بوده که به صورت پیمایشی در جامعه آماری کارکنان شاغل در نیروی انتظامی شهرستان مراوه تپه انجام شده است. در مورد بررسی روابط بین متغیرها و آزمون فرضیه ها، از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. افزون بر این از تحلیل واریانس نیز متناسب با نوع متغیرها استفاده شده است. ضمناً تمامی این محاسبه ها به وسیلة نرم افزار spss انجام شد. محدودة زمانی تحقیق از ابتدای سال 1392 تاپایان تیر ماه همان سال و محدودة مکانی تحقیق هنگ مرزی شهرستان مراوهتپه است. جامعه آماری 60 نفر از کارکنان این هنگ هستند که به طور کامل مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب حاصل نیز 0/86 به دست آید. همچنین نتایج آماری داده ها، طی دو فرآیند آمارهای توصیفی و آمارهای استنباطی که متناسب با نوع فرضیه های تحقیق بود به دست آمد که عبارت اند از: بین آموزش کارکنان پلیس مرزی و امنیت مرزنشینان رابطة مثبت وجود دارد؛ بین عملکرد کارکنان پلیس مرزی و امنیت مرزنشینان رابطة مثبت وجود دارد؛ بین حضور عشایر کُرد در منطقه و امنیت مرزنشینان رابطة منفی وجود دارد. این نتایج نشان می دهد که حضور عشایر کرد در منطقه در پایین بودن احساس امنیت مرزنشینان مؤثر است؛ یعنی از میزان احساس امنیت آنها کاسته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Disciplinary and Security Challenges Posed by the Presence of Kurmanji Nomads in the Border City of Maraveh Teppeh from I.R.I Police Staffs’ Viewpoints

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akhbari 1
  • Mehdi Torkaman 2
  • Gholam Beheshti 3
  • Mansoor Rozei 2
چکیده [English]

The purpose of this paper is to identify factors influencing the security increase in Maraveh Tappeh border city by border police. The main research question is whether the Kurmanji nomads’ presence affects the border security of Maraveh tappeh? The data collection instrument is questionnaire and the research method was descriptive-correlational which was conducted among statistical population of police staffs working in Maraveh Tappeh city using survey method. In order to investigate the relationships between the variables and testing the hypotheses the Pearson Correlation Coefficient was employed. In addition, consistent with the type of the variables the analysis of variance was also used. Meanwhile, all of the calculations were performed using SPSS software. The research time period was form the beginning of the year (solar year) until the end of July (the fourth month of solar year). The study was conducted in the border city of Maraveh Tappeh. Since the total number of statistical population was 60 personnel of Maraveh Tappeh border city, all of the statistical populations were studied. The Cronbach's alpha was performed to determine the reliability of the method and the ratio was obtained as 0.86. The statistical results of the data were presented using the descriptive and inferential statistics considering the type of the research hypotheses the correlations and the following results are obtained: there is a positive relationship between border police training and frontiersmen’s security. There is a positive relationship between border police performance and frontiersmen’s security. There is a negative relationship between the presence of Kurdish nomads and. Therefore, the presence of Kurdish nomads in the region is effective in the low sense of frontiersmen’s security, that is, their sense of security is decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • challenges
  • Disciplinary security
  • Border
  • Kurdish nomads