بررسی نقش استعمار در تعیین مرزهای شرقی ایران (مورد مطالعه: مرز ایران و پاکستانِ امروز)

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

پاکستان به لحاظ تاریخی، همواره بخشی از قلمرو ایران به حساب م یآمده و دارای اشتراکات فرهنگی، دینی و نژادی بسیاری با ایران است. تاریخ گواهی م یدهد که به واسطة دخالت های بیگانگان در مناطق شرقی ایران و صرفاً برای دستیابی به منافع اقتصادی و سیاسی آنها، ساکنان این مناطق ظلم بسیاری را متحمل شده و
حاکمان آنها بازیچه دست استعمارگران قرار گرفته اند. مطالعة تاریخ و جست وجوی جای پای استعمار در اتفاق های این منطقه و در نهایت مداخلة آنها در تعیین مرزهایی که به دلیل اشتراک فراوان هنوز هم منشأ اختلاف است، حقایق بسیاری را بازگو کرده و از چهره هایی پرده بر می دارد که امروز به شکلی دیگر و در پوشش و نقابی دیگر پدیدار شده و باز همان داستان را تکرار می کنند . این مقاله با هدف بررسی نقش استعمار در تعیین مرزهای شرقی ایران نگاشته شده و در کنار روشن گری بیشتر، دارای جنبه های عبرت
انگیزی است. مقاله به روش مروری - تاریخی و با مطالعه و بررسی کتب و اسناد تاریخی موجود، تدوین شده و عمده ترین منابع پژوهش را، کتب تاریخی، رساله های بلوچستان، سفرنامه ها و اسناد موجود در ادارة کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه، سازمان اسناد ملی، کتاب بلوچستان (1307 - 1317) و مطالعات جدید انجام گرفته در این حوزه، تشکیل داد ه اند . یافته های حاصل از تحقیق نشان دادند که ناآگاهی
دولت مردان ایران از تبعات حقوقی مرزهای سیاسی در عرصه بین المللی و ضعف ساختار سیاسی و نظامی حکومت های ایرانی پس از نادرشاه، به دلیل ماهیت قبیل های و رابطة خاص سیاسی در قالب حکومت داری سنتی، در کنار رقابت دولت های استعماری انگلیس و روسیه در دستیابی به مناطق جنوب شرقی ا یران با
اهداف اقتصادی و سیاسی، مرزهای شرقی ایران را با تأکید صرف بر تأمین منافع انگلیس شکل داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Colonization in the Determination of Eastern Borders of Iran (Case Study of Iran-Pakistan Today’s Border)

نویسندگان [English]

  • Masoud Soltani
  • Seddigheh Sadat Hashemi
چکیده [English]

Historically, Pakistan has always been considered part of the Iranian territories and has many cultural, religious and racial commonalities with Iran. The history shows that due to the strangers’ interferences in the Iran’s eastern areas and just for achieving their own economic and political privilege, the inhabitants of those areas suffered from plenty of oppressions and their rules were the colonial rulers’ plaything. Studying the history and seeking the trace of colonization in the incidents of this region, and finally, their interferences in determining the borders that is still the origin of dissension due to the commonalities between them, recount many truths and reveal those figures who are appeared in a different mask and coverage today and they repeat the same story that was used to be. This article was written with the aim of the investigation of the role colonialism in the specification of Iran’s eastern borders and alongside more enlightenment suggests more aspects of lessons. The present article is developed using history-review method and studying the history books and documents. The majority of references in this research are history books, Baluchestan dissertations, the available documents and travelogues in the State Department Bureau of Diplomatic History and Archives, the documents of the National Organization of National Documents, Baluchestan Book in 1928–1938, and the recent studies in this field. The findings of this study showed that the Iranian authorities’ ignorance of political borders’ legal consequences in the international arena and Political and military weakness of the Iranian government after Nader, Due to the unique nature of tribal and political relations in the form of traditional governance, along with the competitions of Russian and British colonial governments for achieving their economic and political objectives in southeast regions of Iran, have formed Iran’s eastern borders with an exclusive emphasis on the interests of England.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pakistan
  • Baluchestan
  • Border
  • Colonialism
  • England
  • Ghajar