عوامل مفهومی و وضعی در پیش بینی رفتار قاچاق در بین قاچاقچیان مناطق مرزی نیجریه

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

قاچاق یکی از مه مترین عوامل تخریب اقتصاد نیجریه است. این امر تا حدودی با کمک ماهیت چند مرزی بودن این کشور - با نقاط متعدد ورود و خروج (قانونی و غیرقانونی ) - در پیوند است . این کشور مرزهای زمینی با کامرون، جمهوری بنین، جمهوری توگو، چاد و مرز دریایی با گینه استوایی دارد. تاکنون در جهت متوقف کردن قاچاق، دولت های حاکم در نیجریه، اقدام ه ای زیادی انجام داده اند و قوانین زیادی در جهت توانمندسازی
خدمات گمرکی نیجریه به تصویب رسانده اند؛ با این حال این پدیده همچنان بدون هیچ کم و کاستی ادامه دارد . این مطالعه، به بررسی برخی از عوامل وضعی (پذیرای تجربه، توافق، روان رنجوری، وظیفه شناسی، برونگرایی، منبع واپایش، تمایل خطرپذیری) و عوامل زمینه ای (عوامل اقتصادی، تأثیرخانواده و نفوذهمسا لان) در پیش بینی رفتار قاچاق پرداخته است. در این تحقیق از 200 قاچاقچی در یک مطالعه مقطعی، با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی در دو شهر مرزی در ایالت اگون 5 در نیجریه، نمونه گیری انجام گرفت . سن شرکت کنندگان در محدوده 20 تا 60 سال، با میانگین سنی 37/13 و انحراف معیار 8/43 بوده است. در این نمونه، 188 نفر مرد وبوده است. در این نمونه، 188 نفر مرد و 12 نفر زن بودند. داده ها با استفاده از یک پرس شنامه ساختار یافته، شامل 8 بخش جمع آوری شد. یافته ها نشان داد که تمام متغیرهای مستقل به طور مشترک رفتار قاچاق را پیش بینی کردند (R=0/80؛ R2=0/63؛ P>0/5). در همین حال، پذیرای تجربه، توافق پذیری و وظیفه شناسی به طور مستقل رفتار قاچاق را پیش بینی نکردند؛ در حالی که برونگرایی و روان رنجوری مستقل عمل کردند؛ بنابراین، توصیه م یشود که دولت آگاهی عمومی و برنامه های هدفمند به منظور شکل گیری شخصیت افراد را با هدف تغییر نگرش از مدارس ابتدایی شروع کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dispositional and Contextual Factors Predicting Smuggling Behaviour among Smugglers in Border Areas in Nigeria

نویسندگان [English]

  • َAmir Asadishad
  • Mahdi Torkaman
چکیده [English]

Smuggling is one of the major factors undermining the economy of Nigeria. This behavior is aided partly by the
multi-border nature of the country with multiple entry and exit points (legal and illegal). The country shares land borders with Cameroon, Benin Republic, Republic of Togo, Chad and marine border with Equatorial Guinea. In a bid to stem the tide of smuggling, successive governments in Nigeria have put up a number of measures and legislation in addition to empowering the Nigeria Custom Service, yet the phenomenon has continued unabated. This study therefore, investigated some dispositional
factors (openness to experience, agreeableness, neuroticism, conscientiousness, extroversion, locus of control, risk taking propensity and contextual factors (economic factors, family influence and peer influence) predicting smuggling behavior.
Two hundred smugglers were sampled in a cross-sectional survey using the snowball sampling technique in two selected border towns in Ogun State, Nigeria. Participants’ age ranged from 20 – 60 years with a mean age of 37.13 and standard deviation of 8.43. Of the sample, 188 were males while 12 were females. Data was collected using a structured questionnaire comprising of 8 sections. Findings showed that all the independent variables jointly predicted smuggling behavior (R = .80; R2 = .63; p <.05. Meanwhile, openness to experience, agreeableness, conscientiousness, did not independently predict smuggling behavior
while extroversion and neuroticism did. It is thus recommended that government starts public awareness and re-orientation
programs aimed at bringing about attitudinal change beginning from elementary schools in order to shape the emerging personalities positively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smuggling
  • Nigeria
  • Personality
  • Peer influence
  • Border area