عوامل مفهومی و وضعی در پیش بینی رفتار قاچاق در بین قاچاقچیان مناطق مرزی نیجریه

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

قاچاق یکی از مه مترین عوامل تخریب اقتصاد نیجریه است. این امر تا حدودی با کمک ماهیت چند مرزی بودن این کشور - با نقاط متعدد ورود و خروج (قانونی و غیرقانونی ) - در پیوند است . این کشور مرزهای زمینی با کامرون، جمهوری بنین، جمهوری توگو، چاد و مرز دریایی با گینه استوایی دارد. تاکنون در جهت متوقف کردن قاچاق، دولت های حاکم در نیجریه، اقدام ه ای زیادی انجام داده اند و قوانین زیادی در جهت توانمندسازی
خدمات گمرکی نیجریه به تصویب رسانده اند؛ با این حال این پدیده همچنان بدون هیچ کم و کاستی ادامه دارد . این مطالعه، به بررسی برخی از عوامل وضعی (پذیرای تجربه، توافق، روان رنجوری، وظیفه شناسی، برونگرایی، منبع واپایش، تمایل خطرپذیری) و عوامل زمینه ای (عوامل اقتصادی، تأثیرخانواده و نفوذهمسا لان) در پیش بینی رفتار قاچاق پرداخته است. در این تحقیق از 200 قاچاقچی در یک مطالعه مقطعی، با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی در دو شهر مرزی در ایالت اگون 5 در نیجریه، نمونه گیری انجام گرفت . سن شرکت کنندگان در محدوده 20 تا 60 سال، با میانگین سنی 37/13 و انحراف معیار 8/43 بوده است. در این نمونه، 188 نفر مرد وبوده است. در این نمونه، 188 نفر مرد و 12 نفر زن بودند. داده ها با استفاده از یک پرس شنامه ساختار یافته، شامل 8 بخش جمع آوری شد. یافته ها نشان داد که تمام متغیرهای مستقل به طور مشترک رفتار قاچاق را پیش بینی کردند (R=0/80؛ R2=0/63؛ P>0/5). در همین حال، پذیرای تجربه، توافق پذیری و وظیفه شناسی به طور مستقل رفتار قاچاق را پیش بینی نکردند؛ در حالی که برونگرایی و روان رنجوری مستقل عمل کردند؛ بنابراین، توصیه م یشود که دولت آگاهی عمومی و برنامه های هدفمند به منظور شکل گیری شخصیت افراد را با هدف تغییر نگرش از مدارس ابتدایی شروع کند.

کلیدواژه‌ها