روابط ایران و انگلیس؛ از تهدید هند توسط ناپلئون تا جدایی افغانستان از ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

تحقیق حاضر با بررسی رقابت های استعماری سه کشور انگلستان، روسیه و فرانسه در آغاز سدة نوزدهم، به نتایج و پیامدهای این رقابت ها می پردازد. مقاله نشان می دهد که بعد از رفع خطر ناپلئون، روسیه و انگلستان به خاطر تعقیب اهداف و منافع خویش، ایران را عرصة زورآزمایی خود قرار داده و هرکدام با رویکردهایی متفاوت نسبت به ایران، موجب واکنش دیگری شدند. فراز و فرود این کنش و واکنش ها به تلاش ایران برای تثبیت حاکمیت خود بر هرات و عکس العمل انگلستان انجامید که در سال 1357 به معاهدة صلح پاریس و جدایی همیشگی افغانستان از ایران منجر شد. مقالة حاضر با تکیه بر منابع و پژوهش ها ی مستند، فراز و فرودهای مذکور را تحلیل و علت یابی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran and England Relations From Napoleon Threat until the Separation of Afghanistan from Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nayebpour 1
  • Sirvan Khosrozadeh 2
چکیده [English]

By investigating the colonial competitions of England, Russia, and France at the beginning of 19th century, the present manuscript addresses the results and consequences of the competitions. The results of the article show that after removing the danger of Napoleon, Russia and England made Iran a center of testing their strengths for pursuing their interests and objectives. Each of them took their own approach upon Iran and consequently made another reaction against the selected approach. The ups and downs of these actions and reactions resulted in attempts to establish Iran’s sovereignty in Harat and the reaction of England towards these attempts and finally it led to Paris Peace Treaty in 1857 and the permanent separation of Afghanistan from Iran. The present article
analyzes the mentioned ups and downs relying on documented studies and resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paris Peace Treaty
  • Afghanistan
  • Harat