روابط ایران و انگلیس؛ از تهدید هند توسط ناپلئون تا جدایی افغانستان از ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

تحقیق حاضر با بررسی رقابت های استعماری سه کشور انگلستان، روسیه و فرانسه در آغاز سدة نوزدهم، به نتایج و پیامدهای این رقابت ها می پردازد. مقاله نشان می دهد که بعد از رفع خطر ناپلئون، روسیه و انگلستان به خاطر تعقیب اهداف و منافع خویش، ایران را عرصة زورآزمایی خود قرار داده و هرکدام با رویکردهایی متفاوت نسبت به ایران، موجب واکنش دیگری شدند. فراز و فرود این کنش و واکنش ها به تلاش ایران برای تثبیت حاکمیت خود بر هرات و عکس العمل انگلستان انجامید که در سال 1357 به معاهدة صلح پاریس و جدایی همیشگی افغانستان از ایران منجر شد. مقالة حاضر با تکیه بر منابع و پژوهش ها ی مستند، فراز و فرودهای مذکور را تحلیل و علت یابی می کند.

کلیدواژه‌ها