تبیین مفهوم مرز در فضای سایبر

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مرز یکی از مفاهیم اساسی در جغرافیای سیاسی است . مرز عبارت است از خطی فرضی در فضا که
جداکننده دو ملت، دو کشور و دو نظام حکومتی است. فضای مجازی یا سایبر نیز فضایی تخیلی است که از اتصال رایانههایی پدید آمده که تمامی انسانها، ماشینها و منابع اطلاعاتی در جهان را به هم متصل کرده است. با توجه به گسترش و تبادل سریع اطلاعات بین فواصل زیاد، این تفکر در ذهن ایجاد می شود که در فضای سایبر مرز وجود ندارد. در این مقاله سعی می شود با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی تغییر و تحولات مفهوم مرز در عرصه فضای مجازی پرداخته شود. یافتههای این پژوهش نشان می دهد که امروزه مرز اهمیت خود را از دست نداده بلکه کارکردهای آن متفاوت شده است؛ به طوری که حتی واپایش های مرزی امروزه در فضای مجازی به صورت فیلترینگ، کدهای مخابراتی، کارت ها ی اعتباری و کدهای اینترنتی اعمال می شود و حتی وجود مرزهای هوشمند در برخی کشورها مانند آمریکا و کانادا، نشان دهندة
آن است که دولت ها در پی واپایش جریان های مختلف در محدوده کشورشان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Concept of Border in Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mousavi
  • Hamid Mostajabi Sarhangi
چکیده [English]

Border is one of the basic concepts in political geography. Border is an imaginary line on space that separates two nations, two countries, and two ruling systems. Spiritual space or cyber is also an imaginative space which has been created via connecting computers that connect all human beings, machinery, and informational resources in the world.
Considering the development and rapid transactions of information among remote distances, this thought comes to our mind that there is no border in cyberspace. In this article an attempt is made to investigate the concept of border transformations in the field of cyberspace. The findings show that these days the border has not lost its importance, rather its functions have become different in a way that even border controlling in
cyberspace are done through filtering, telecommunications codes, credit
cards, and internet codes. Even the existence of smart borders in some
countries such as the United States of America and Canada indicates that
governments seek to control different flows in their countries’ territories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • Cyberspace
  • Informational technology
  • Globalization