تبیین مفهوم مرز در فضای سایبر

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مرز یکی از مفاهیم اساسی در جغرافیای سیاسی است . مرز عبارت است از خطی فرضی در فضا که
جداکننده دو ملت، دو کشور و دو نظام حکومتی است. فضای مجازی یا سایبر نیز فضایی تخیلی است که از اتصال رایانههایی پدید آمده که تمامی انسانها، ماشینها و منابع اطلاعاتی در جهان را به هم متصل کرده است. با توجه به گسترش و تبادل سریع اطلاعات بین فواصل زیاد، این تفکر در ذهن ایجاد می شود که در فضای سایبر مرز وجود ندارد. در این مقاله سعی می شود با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی تغییر و تحولات مفهوم مرز در عرصه فضای مجازی پرداخته شود. یافتههای این پژوهش نشان می دهد که امروزه مرز اهمیت خود را از دست نداده بلکه کارکردهای آن متفاوت شده است؛ به طوری که حتی واپایش های مرزی امروزه در فضای مجازی به صورت فیلترینگ، کدهای مخابراتی، کارت ها ی اعتباری و کدهای اینترنتی اعمال می شود و حتی وجود مرزهای هوشمند در برخی کشورها مانند آمریکا و کانادا، نشان دهندة
آن است که دولت ها در پی واپایش جریان های مختلف در محدوده کشورشان هستند.

کلیدواژه‌ها