ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و تأثیر آن بر امنیت منطقه (مورد مطالعه: شهرستان مرزی آستارا)

نویسندگان

1 رییس دفتر تحقیقات کاربردی استان گیلان

2 فرماندهی پایگاه دریابانی بندر انزلی

3 کارشناس و پژوهشگر دفتر تحقیقات کاربردی استان گیلان

چکیده

اشتغال یک نیاز اساسی و در نتیجه یکی از فعالیت های پایه ای برای بشر است. در این پیوند ارزیابی تأثیر های اشتغال بر امنیت یک نیاز ضروری است و بین این دو مقوله آنچنان تشابه و پیوستگی به وجود آمده که به سادگی نمی توان آنها را از یکدیگر جدا کرد. این تحقیق با هدف ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و تأثیر آن بر امنیت شهرستان مرزی آستارا صورت گرفته و به صورت توصیفی - تحلیلی بوده که با گردآوری اطلاعات به
روش کتابخانه ای و آمار سازمان های ذی ربط تهیه شده است. در این مقاله ضمن تشری ح اشتغال و اقتصاد مرزنشینان به معرفی عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی مرزنشینان، به ویژگی های شهرستان مرزی آستارا به عنوان امن ترین شهرستان مرزی در کشور می پردازیم. همچنین درباره فرص تهای ایجاد اشتغال این شهرستان در بخش های صنایع، کشاورزی، شیلات و تعاون بحث می کنیم و در ادامه ضمن تشریح تنگناها و راهکارهای توسعه شهرستان آستارا، راهکارهای ایجاد اشتغال بیان شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شهرستان مرزی آستارا در سالیان اخیر به واسطه آمارهای منتشره سازمان ها و ارگان های ذی ربط با افز ایش بیکاری و
بالطبع موج مهاجرت فزاینده جوانان مرزنشین به سایر شهرهای استان و دیگر استان های کشور روبروست که با ادامه وضع موجود بر امنیت مطلوب شهرستان تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت. توجه به اشتغال مرزنشینان این منطقه، در بخش های مختلف توسط مسئولان باعث نهادینه شدن نظم و امنیت در مناطق مرزی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing Job Opportunity in Border Areas and its Impact on the Region’s Security (A Case Study of Astara Border City)

نویسندگان [English]

  • Edalat Zibandeh 1
  • Mehdi Askari 2
  • Somayyeh Yousefifard 3
چکیده [English]

Employment is considered as an essential need and one of the basic activities for human beings. In this regard, it is necessary to evaluate the impact of employment on security. A kind of similarity and continuity has risen between these two categories that they cannot be simply distinguished. This study has been conducted aiming at providing job
opportunity in border areas and its impact on security in Astara border city. This study is of a descriptive-analytic type and it has been compiled through data collection using library method and the relevant appropriate organizations’ statistics. In this paper, by mentioning the frontiersmen’s employment and economy and introducing the effective factors on
frontiersmen’s underdevelopment, we try to address the characteristics of
Astara border city as the safest border city in the country. Then, we discuss the job opportunity provision in this city in the areas of industries, agriculture, fisheries, and cooperation. In addition, by explaining the difficulties, the Astara city’s development strategies, the strategies for
providing job opportunities are presented. The findings of the research show that due to the released data by the appropriate organizations and agencies the Astara border city is facing with unemployment rising and thereby frontier young men’s increasing migration rate to the other cities of the province and also the other provinces of the country and by
continuing current conditions it will have an unfavorable effect on the favorable security of this city. Paying attention to the frontiersmen’s employment in different fields in this region by the officials will lead to the establishment of security and order in border areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Order
  • Economic Security
  • Employment security
  • Astara border city