بررسی نقش جغرافیا در امنیت ملی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

امروزه جغرافیای نوین، آن بخش از این علم است که در طرح های امنیتی - عمرانی برنامه های توسعه ، به صورت فعال نقش داشته و به نوعی جایگاه اصلی خود را در مباحث امنیتی بیش از پیش پیدا کر ده است . شناخت روابط انسان و محیط به عنوان یک بخش بسیار مؤثر در مقابل تهدیدهای بشری به حساب می آید در
این زمینه رویارویی انسان با محیط اطرافش از حیث مباحث امنیتی بخش قابل توجه آن است.
امروزه مؤلفه های جغرافیایی را در دو سطح جوامع انسانی باید با دیدگاه جدید امنیت زایی مورد توجه قرارداد. هر یک از این مؤلفه ها به تنهایی می تواند در صورت تعریف امنیتی از آن و قرار دادن در مسیر موردنظر، از میزان قابل توجهی از مباحث امنیت زایی جدید بهره مند شوند.
روش تحقیق در نگارش مقاله توصیفی - تحلیلی است که پس از مطالعه و بررس ی توصیفی از موقعیت، یک تحقیق از این مطالعه منتشر شده است. روش جمع آوری اطلاعات مورد استفاده محققان از نوع کتابخانه ای آزاد است.
نتیجه این مقاله بیانگر این است که جغرافیا و امنیت در دو مقوله جدا از هم و در عین حال مکمل؛ یعنی جغرافیای امنیتی و امنیت جغرافیایی قابل طرح است؛ یکی رویکرد درونی و ماهیت شناسانه و دیگری رویکرد بیرونی یا معرفت شناسانه. امنیت ملی توانایی دولت ها برای حفظ هویت مستقل و تمامیت کاربردی آنهاست؛ بنابراین جغرافیا در عرصه امنیت پژوهی بیشتر بر وجه مصداقی آن تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی