جرم مرزی بین ترکیه و یونان؛ قاچاق انسان و پیامدهای منطقه ای آن

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

ادعای مشارکت روز افزون سازمان های جرایم سازمان یافته در قاچاق انسان، به تازگی توجه و نگرانی هایی را در سطح ملی و بین المللی به خود جلب کرده است. در طول دهه گذشته ترکیه و یونان هر دو در معرض جریان قاچاق مهاجران غیرقانونی که اغلب در مسیر خاورمیانه به بالکان بوده و سپس قصد حرکت به غرب اروپا به صورت پنهانی را دارند، قرار گرفته اند. این مقاله نخست پویایی و مکانیسم قاچاق انسان را از ترکیه به
یونان شرح می دهد و سپس ماهیت قاچاق بین ترکیه و یونان را براساس شواهد تجربی بررسی می کند ، علاوه بر این توجه خود را به این سؤال که چگونه این دو کشور به چالش های جنایت مرزی واکنش نشان می دهند، جلب می کند. در جستجوی پاسخ مناسب به این سؤال، این مقاله تلاش می کند تا مسئله قاچاق در منطقه بالکان را با زمینه گسترده تر آن، در قلمرو اروپا مرتبط سازد.

کلیدواژه‌ها