برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در استان های مرزی با روش SWOT (مورد مطالعه: استان کردستان)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشگاه تربیت معلم تهران

3 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

به دلیل نقش و اهمیت صنعت گردشگری، امروزه بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از آن به عنوان اصل اساسی توسعة پایدار یاد میکنند. گردشگری نقش اساسی در اقتصاد کشورها ایفا میکند و شناسایی نقاط ضعف، قوت،
تهدیدها و فرصت های مناطق گردشگری رمز توسعه محسوب می شود.
روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر پرسش نامه است. هدف این تحقیق بررسی شرایط گردشگری استان کردستان با توجه به قابلیت های گردشگری در زمینه محیطی، تاریخی، فرهنگی و انسانی است. در این مقاله با استفاده از الگوی SWOT ، نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت های پیش روی استان کردستان شناسایی و وزن دهی ، و به عوامل مؤثر در تعیین راهبرد مناسب در امر گردشگری پرداخته و راهبردهایی برای توسعه گردشگری استان ارائه شده است. تحلیل های حاصل از این الگو نشان می دهد که با وجود توان بالقوه گسترده استان کردستان در زمینه گردشگری بی ثباتی مدیریت، ضعف تبلیغات ، ناهماهنگی سازمان های مرتبط در زمینه گردشگری ، کمبود زیر ساخت های
گردشگری، کمبود امکانات مالی برای توسعه و تجهیز تأسیسات مورد نیاز صنعت گردشگری، موانع آموزشی و کمبود نیروی متخصص، کمبود و نامطلوب بودن وسایل حمل و نقل، جاده های نامناسب از موانع اساسی بر سر راه توسعه
گردشگری استان کردستان است. در نهایت راهکارهایی برای برنامه ریزی و توسعه گردشگری استان ارائه شده که
می تواند مفید و مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strateegic Planning forTourism DDevelopmentinnthe BorderProvincces Using SWOOTTechnique (Case Studyy: Kurdistan PProvince)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nayebpour 1
  • mohammad waysian 2
  • Azad Asghari 2
  • Samaneh Sarani 3
چکیده [English]

Due to the role of tourism industry many of today's planners and policy makers
in development, it is considered as a fundamental pillar of sustainable
development.Tourism plays a major role in the national economy and identifying
weaknesses, strengths, threats and opportunities of tourism are supposed to be
the keys of development. The research method in this study is descriptive - analytical based on a questionnaire.The purpose of this study was to evaluate the tourism conditions in Kurdistan province according to the touristic capabilities in tourism, environmental, historical, cultural and humanistic areas.In this paper, using
SWOT model, the weaknesses, strengths, threats and opportunities facing the
Kurdistan Province were identified and weighed and the effective factors in
determining the proper strategy for development of tourism are discussed and the tourism strategies of the province are presented. The obtained analyses show that despite the vast potential of tourism in Kurdistan province the weakness and
instability in management, weakness in advertising, in coordination between the
relevant organizations in the field of tourism, lack of touristic infrastructure, lack of financial resources and equipment needed to develop tourism industry,
barriers of education and lack of expertise, lack off appropriate transportation and poor roads are major obstacles that impede the development of tourism in Kurdistan province. Finally, some guidelines are presented for tourism
development planning that could be helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Kurdistan province
  • SWOT Technique
  • Planning