برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در استان های مرزی با روش SWOT (مورد مطالعه: استان کردستان)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشگاه تربیت معلم تهران

3 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

به دلیل نقش و اهمیت صنعت گردشگری، امروزه بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از آن به عنوان اصل اساسی توسعة پایدار یاد میکنند. گردشگری نقش اساسی در اقتصاد کشورها ایفا میکند و شناسایی نقاط ضعف، قوت،
تهدیدها و فرصت های مناطق گردشگری رمز توسعه محسوب می شود.
روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر پرسش نامه است. هدف این تحقیق بررسی شرایط گردشگری استان کردستان با توجه به قابلیت های گردشگری در زمینه محیطی، تاریخی، فرهنگی و انسانی است. در این مقاله با استفاده از الگوی SWOT ، نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت های پیش روی استان کردستان شناسایی و وزن دهی ، و به عوامل مؤثر در تعیین راهبرد مناسب در امر گردشگری پرداخته و راهبردهایی برای توسعه گردشگری استان ارائه شده است. تحلیل های حاصل از این الگو نشان می دهد که با وجود توان بالقوه گسترده استان کردستان در زمینه گردشگری بی ثباتی مدیریت، ضعف تبلیغات ، ناهماهنگی سازمان های مرتبط در زمینه گردشگری ، کمبود زیر ساخت های
گردشگری، کمبود امکانات مالی برای توسعه و تجهیز تأسیسات مورد نیاز صنعت گردشگری، موانع آموزشی و کمبود نیروی متخصص، کمبود و نامطلوب بودن وسایل حمل و نقل، جاده های نامناسب از موانع اساسی بر سر راه توسعه
گردشگری استان کردستان است. در نهایت راهکارهایی برای برنامه ریزی و توسعه گردشگری استان ارائه شده که
می تواند مفید و مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی