راهکارهای ناجا در توسعه امنیت پایدار مناطق مرزی شرق کشور (مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی)

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه هدف نهایی و در حد کمال هر حکومت ایجاد و حفظ ((امنیت پایدار)) ، در قلمرو تحت سیطره خود است ؛ زیرا اولین پیش نیاز داشتن یک اجتماع سالم، برقراری امنیت پایدار در جامعه است و برخورداری از چنین امنیتی، افزون بر آنکه بستر ساز شرایط لازم برای رشد ارتقای اقتصادی منطقه است؛ فراهم ساز زمینه های مطلوب جهت رشد اجتماعی و فرهنگی آن نیز هست. در تحقیق حاضر پژوهشگران کوشیده اند با توجه به اهمیت فراوان مناطق مرزی، به ویژه مناطق مرزی شرق کشورمان در ایجاد و حفظ امنیت پایدار در سطح محلّی و ملّی، با تمرکز بر استان خراسان جنوبی، چالش ها و تهدیدهای پیش روی نیروی انتظامی را در برقراری و توسعه امنیت پایدار در این استان مطالعه و بدین گونه پس از شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید موجود در این منطقه، اطلاعات حاصله را
تجزیه و تحلیل و راهکارهای مناسب جهت توسعه امنیت پایدار در این استان را ارائه کنند. تحقیق حاضر از منظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش، توصیفی و از شاخه پیمایشی است. ضمن آنکه به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله و استخراج راهبردها از روش چارچوب جامع تدوین الگوی SWOT استفاده شده است. دست یابی به یافته های تحقیق حاضر شامل فرآیندی 5 مرحله ای است که طی آن عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار توسط پاسخگویان شناسایی و فهرست بندی شد. پس از آن با استفاده از ماتریس های (IFE) و (EFE) نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پیش روی نیروی انتظامی در برقراری امنیت پایدار در استان خراسان جنوبی ضریب دهی شد. سپس با بهره گیری از دو ماتریس SWOT و QSPM ن قاط مذکور در تلاقی باهم قرار داده و راهبردهای مناسب جهت تعدیل و کاهش نقاط ضعف و بهره مندی هر چه بیشتر از نقاط قوت و فرصت استخراج شدند. یافته های تحقیق حاکی است که به ترتیب اولویت راهبردهای؛ 1. هم افزایی ظرفیت های انتظامی - امنیتی در سطح استان؛ 2. تدوین و اجرای طرح جامع امنیت مرزی با مشارکت مردم و مرزنشینان در سطح استان؛ 3. افزایش همکاری با سایر ارگان های ذی ربط جهت توسعه زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر را در توسعه امنیت پایدار مناطق مرزی شرق کشور به وسیله نیروی انتظامی دارد.

کلیدواژه‌ها