راهکارهای ناجا در توسعه امنیت پایدار مناطق مرزی شرق کشور (مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی)

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه هدف نهایی و در حد کمال هر حکومت ایجاد و حفظ ((امنیت پایدار)) ، در قلمرو تحت سیطره خود است ؛ زیرا اولین پیش نیاز داشتن یک اجتماع سالم، برقراری امنیت پایدار در جامعه است و برخورداری از چنین امنیتی، افزون بر آنکه بستر ساز شرایط لازم برای رشد ارتقای اقتصادی منطقه است؛ فراهم ساز زمینه های مطلوب جهت رشد اجتماعی و فرهنگی آن نیز هست. در تحقیق حاضر پژوهشگران کوشیده اند با توجه به اهمیت فراوان مناطق مرزی، به ویژه مناطق مرزی شرق کشورمان در ایجاد و حفظ امنیت پایدار در سطح محلّی و ملّی، با تمرکز بر استان خراسان جنوبی، چالش ها و تهدیدهای پیش روی نیروی انتظامی را در برقراری و توسعه امنیت پایدار در این استان مطالعه و بدین گونه پس از شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید موجود در این منطقه، اطلاعات حاصله را
تجزیه و تحلیل و راهکارهای مناسب جهت توسعه امنیت پایدار در این استان را ارائه کنند. تحقیق حاضر از منظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش، توصیفی و از شاخه پیمایشی است. ضمن آنکه به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله و استخراج راهبردها از روش چارچوب جامع تدوین الگوی SWOT استفاده شده است. دست یابی به یافته های تحقیق حاضر شامل فرآیندی 5 مرحله ای است که طی آن عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار توسط پاسخگویان شناسایی و فهرست بندی شد. پس از آن با استفاده از ماتریس های (IFE) و (EFE) نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پیش روی نیروی انتظامی در برقراری امنیت پایدار در استان خراسان جنوبی ضریب دهی شد. سپس با بهره گیری از دو ماتریس SWOT و QSPM ن قاط مذکور در تلاقی باهم قرار داده و راهبردهای مناسب جهت تعدیل و کاهش نقاط ضعف و بهره مندی هر چه بیشتر از نقاط قوت و فرصت استخراج شدند. یافته های تحقیق حاکی است که به ترتیب اولویت راهبردهای؛ 1. هم افزایی ظرفیت های انتظامی - امنیتی در سطح استان؛ 2. تدوین و اجرای طرح جامع امنیت مرزی با مشارکت مردم و مرزنشینان در سطح استان؛ 3. افزایش همکاری با سایر ارگان های ذی ربط جهت توسعه زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر را در توسعه امنیت پایدار مناطق مرزی شرق کشور به وسیله نیروی انتظامی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

I.R.I Police’s Strategies for Developing Sustainable Security in the Eastern Border Areas of the Country (Case Study: South Khorasaan Province)

نویسندگان [English]

  • Alireza Pirali
  • Saiedeh Siadat
چکیده [English]

Background and objective: today, the ultimate perfect goal in every state is to
establish and maintain "sustainable security", in its territory and under its own;
the first prerequisite for a healthy society is to enforce a sustainable security in
the community and having such a security provides pleasant backgrounds for
social and cultural developments well as promoting the requirement the
construction of economic growth in the region. Therefore, in the present study,
considering the great importance of border areas,, especially in thee creation and maintenance of sustainable security in the eastern border areas inn national and
local levels,the researchers have attempted to study the challenges, threats facing the I.R.I Police in the establishment of sustainable security in the province
focusing on South Khorasan Province. Thus, after the identification of strengths,
weaknesses, opportunities and threats in the region, the obtained data were
analyzed, and then the adequate strategies for sustainable security development
in this province were provided.
Method: in terms of its goal the present study is of an applied research type and
in terms of its method it is of a descriptive-survey method. Moreover, in order to
analyze the obtained data and to extract the strategies, the comprehensive strategy
formulation framework SWOT was employed.
Findings and results: accessing to the research findings included a five-stage process in which the affecting internal and external factors identified by respondents and then listed.Then,using the IFE and EFE matrices, the strengths,
weaknesses, opportunities and threats facing the security forces for developing
sustainable security in the southern province were rated. After that, enjoying the two SWOT and QSPM matrices the mentioned parts were put together at the
confluence and the appropriate strategies for modulating and reducing the
weaknesses and strengths and benefiting more from the opportunities were
extracted. The research findings indicated that: 1) potential synergies of
disciplinary- security at the provincial level, 2) development and implementation
of a comprehensive border security plan with the participation of the people and
frontiersman at the provincial level, and 3) Increasing cooperation with other
relevant agencies to develop economic and social infrastructure have the greatest impact on the development of sustainable security in the eastern border areas of
the country by the Islamic Republic security forces of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Sustainable security
  • South Khorasan
  • Police
  • East of country