تأثیر جهانی شدن بر مرز در فضای سایبر

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

مرز و تغییرهای مرزی از مهم ترین مباحث جغرافیای سیاسی است که در عصر جهانی شدن و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ( TCI) ، مفهوم و کارکرد آن دچار تغییر شده است. امروزه، دولت ها نمی توانند از مرزهای خود بنا به تعاریف مرز در دوران گذشته، انتظار واپایش انسان، کالا و اندیشه را داشته باشند. در این تحقیق، ضمن بررسی تاریخی، به ماهیت و کارکرد مرز در دوران گذشته، به یکی از پدیدههای عصر پست مدرن؛ یعنی مرزهای مجازی و سایبرنتیک که با توسعه فن اوری اطلاعات و ارتباطات مفهوم پیدا کرده،
پرداخته می شود. این مقاله با رویکردی توصیفی - تحلیلی به مسئله فوق پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مرزهای جغرافیایی از بین نمیروند و متناسب با پویایی جامعه بشری به لحاظ کارکرد و ماهیت، تغییر یافته و نقشهای جدیدی را ایفا میکنند. به نظر میرسد صیانت از هویتها و ارزشها، مهم ترین بعد کارکردی
مرز در عصر جهانی شدن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of globalization on the Borders in Cyberspace

نویسندگان [English]

  • ُSeyyed Ali Ebadinezhad 1
  • Hamidreza Nosrati 2
  • Hamid Mostajabi 2
چکیده [English]

Border and border changes are the most important geopolitical issues that in the
era of globalization and development of information and communication
technology (TCII), the concept sand its function have been altered. These days,
countries can’t expect the same controls of human, goods, and thoughts like
before. In this study, we investigated the nature and function of historic
boundaries in the past, and addressed one of the phenomena of the postmodern
era, which is thee virtual boundaries and Cybernetics that have found the concept
due to the development of information and communication technology.The present paper has addressed the issue with a descriptive approach claiming that geographical boundaries are not destroyed and according to the dynamism of human society and the nature of its functions, they change and platy a new role. It seems that preserving the identity and values is the most important
functional dimension of border in globalization area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Border
  • Cyberspace