تأثیر جهانی شدن بر مرز در فضای سایبر

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

مرز و تغییرهای مرزی از مهم ترین مباحث جغرافیای سیاسی است که در عصر جهانی شدن و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ( TCI) ، مفهوم و کارکرد آن دچار تغییر شده است. امروزه، دولت ها نمی توانند از مرزهای خود بنا به تعاریف مرز در دوران گذشته، انتظار واپایش انسان، کالا و اندیشه را داشته باشند. در این تحقیق، ضمن بررسی تاریخی، به ماهیت و کارکرد مرز در دوران گذشته، به یکی از پدیدههای عصر پست مدرن؛ یعنی مرزهای مجازی و سایبرنتیک که با توسعه فن اوری اطلاعات و ارتباطات مفهوم پیدا کرده،
پرداخته می شود. این مقاله با رویکردی توصیفی - تحلیلی به مسئله فوق پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مرزهای جغرافیایی از بین نمیروند و متناسب با پویایی جامعه بشری به لحاظ کارکرد و ماهیت، تغییر یافته و نقشهای جدیدی را ایفا میکنند. به نظر میرسد صیانت از هویتها و ارزشها، مهم ترین بعد کارکردی
مرز در عصر جهانی شدن باشد.

کلیدواژه‌ها