تبیین نقش و اهمیت بازارچه های مرزی بر توسعه پایدار نواحی پیرامونی (مورد مطالعه: شهرستان بیله سوار)

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

امروزه توسعه بازارچه های مرزی از شناخته شده ترین روش ها ی توسعه اقتصادی نواحی مرزی است . بازارچه های مرزی ضمن تأمین سطح قابل توجهی از نیاز مردم مرزنشین از طریق مبادلات مرزی، به فروکش کردن قاچاق کالا، کاهش جرایم و ناآرامی، تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی این مناطق کمک کرده اند. هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش و اهمیت بازارچه های مرزی در توسعه پایدار نواحی پیرامونی است. فرض اصلی تحقیق بر این است که بازارچه های مرزی نقش فزاینده ای
در توسعه پایدار نواحی پیرامونی خود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد بازارچه های مرزی نقش اساسی در بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، افزایش درآمد، افزایش تولید و اشتغال، کاهش مهاجرت و کاهش ناهمگنی های قومی و فرهنگی نواحی مرزی داشته است. همچنین در این تحقیق به تحلیل نقش و اهمیت بازارچه های مرزی در توسعه مناطق پیرامونی آن پرداخته شده است. بر این اساس بازارچه بیله سوار در استان اردبیل به عنوان نمونه انتخاب شد و با تحلیل داده ها و اطلاعات با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به شیوه کتابخانه ای و میدانی (تجربی) مصاحبه و مشاهده ، نقش و اهمیت بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی مناطق مرزی اطراف بازارچه، ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها