بررسی روش شناختی و نظری مطالعه های مرزهای قومی

نویسندگان

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

مطالعه مرزهای قومی به عنوان یکی از حوزه های مهم مطالعه های قومی به طور مشخص پس از مطالعه های فردریک بارث در خصوص بررسی های موردی قوم نگاری و مقدمه معروف ایشان بر این مطالعه ها، با عنوان (گروه های قومی و مرزها) در سال 1969 میلادی آغاز و از آن تار یخ تاکنون این موضوع در قالب رهیافت ها و رویکردهای گوناگون بررسی شده است. در دنیای معاصر و در چارچوب تحول هایی همچون انقلاب ارتباط ها و اطلاعات و اشاعه جهانی شدن که به نوعی تغییر در دامنه و کارکرد قدرت دولت - ملت ها و افزایش آگاهی های قومی را در پی دارد، توجه به مفهوم مرزهای قومی بیش از پیش افزایش یافته است .
این تحقیق در قالب رویکردی کیفی و با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی تلاش داشته است تا مفهوم مرزهای قومی، نظریه های مربوط به آن و چشم انداز آن را در دوران معاصر مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی