بررسی تأثیر حضور اتباع خارجی بر تغییرات فرهنگی شهرهای مرزی (مورد مطالعه: شهر مریوان استان کردستان)

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات) باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده

شهرهای مرزی از دیرباز محل رفت و آمد مردم کشورهای همسایه بوده اند و به تناسب میزان برقراری ارتباط، بر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داخل کشور تأثیر گذارند. فعالیت هایی از جمله تجارت، قاچاق، روابط خویشاوندی و. . . سبب حضور این افراد در شهرهای مرزی است که هر یک به نوبه خود از امنیت این شهرها کاسته یا بر آن می افزایند. تغییرات فرهنگی نیز با ویژگی هایی چون کمرنگی فرهنگ های اصیل ملی، فراموشی سنت های فرهنگی وطنی، بی توجهی به آثار منفی تغییر فرهن گها و جایگزینی فرهنگ
وارداتی بیگانه سنجش می شود. حضور بیگانگان که در بدو ورود به شهرهای مرزی انجام می گیرد،
تغییراتی در ابزارها، ارزش ها و اعتقادهای فرهنگی مردمان این شهرها به دنبال دارد. شهرستان مریوان که در غرب استان کردستان واقع شده و با کشور عراق مرز مشترک دارد، یکی از شهرهای مرزی پر رفت و آمد است که به دلیل برخورداری از بازارهای مرزی تحت تأثیر مستقیم ورود اتباع خارجی قرار گرفته و تغییرات فرهنگی آشکاری را تجربه می کند. این مقاله بر آن است که به تغییرات فرهنگی مناطق تجاری شهر مریوان
در نتیجة برخورد با فرهنگ بیگانه بپردازد و به این سؤال که چه تغییراتی در عناصر فرهنگی منتخب در این محدوده ایجاد شده، پاسخ گوید. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و بررسی کتابخانه ای و مطالعه پیمایشی با کمک ابزار مصاحبه و پرسش نامه در آن استفاده شده است. نتایج به دست آمده گویای این امر است که در راستای ورود تاجران، قاچاقچیان و همچنین کالاها و ابزار خارجی، برخی خرده فرهن گ ها به کلی دگرگون گشته و برخی دیگر با جایگزینی در فرهنگ بیگانه تغییر یافته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Presence of Foreigners on Cultural Changes in Border Towns (Case Study: Marivan City in Kurdistan Province)

نویسنده [English]

  • Arezoo Abedinirad
چکیده [English]

Border towns have long been the resort of the neighboring countries and in proportion of the amount of communication it affects the economic, social and cultural conditions in the country. Activities such as trade, smuggling, relationships, etc. lead to the presence of these people in the border town, each of which in turn reduces or increases the security of these cities. Cultural changes are measured with features like pale cultures of national origin, forgetting the homeland cultural traditions, disregarding the negative effects of cultural change and replacing them with imported foreign culture. The presence of foreigners who arrive in the border towns leads to some changes in the instruments, cultural values and beliefs of people in these cities. City of Marivan in Kurdistan province, located in the West and shares a border with Iraq is introduced as one of the busy border towns that due to its frontier markets have been directly affected by foreign nationals and experience significant cultural change. This article aims to address the cultural changes in the commercial areas of the city of Marivan as a result of dealing with a foreign culture and find the answer to following question: What changes are created in selected cultural elements in this area? This study is of a descriptive-analytic research type. The library and survey studies were done using interview and questionnaire instruments. The obtained results indicate that in line with the arrival of traders and smugglers and foreign products and instruments some subcultures have been totally changed and others have been replaced with the alternative foreign culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border Towns
  • Security
  • Culture Change
  • Foreign culture
  • Marivan