بررسی تأثیر حضور اتباع خارجی بر تغییرات فرهنگی شهرهای مرزی (مورد مطالعه: شهر مریوان استان کردستان)

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات) باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده

شهرهای مرزی از دیرباز محل رفت و آمد مردم کشورهای همسایه بوده اند و به تناسب میزان برقراری ارتباط، بر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داخل کشور تأثیر گذارند. فعالیت هایی از جمله تجارت، قاچاق، روابط خویشاوندی و. . . سبب حضور این افراد در شهرهای مرزی است که هر یک به نوبه خود از امنیت این شهرها کاسته یا بر آن می افزایند. تغییرات فرهنگی نیز با ویژگی هایی چون کمرنگی فرهنگ های اصیل ملی، فراموشی سنت های فرهنگی وطنی، بی توجهی به آثار منفی تغییر فرهن گها و جایگزینی فرهنگ
وارداتی بیگانه سنجش می شود. حضور بیگانگان که در بدو ورود به شهرهای مرزی انجام می گیرد،
تغییراتی در ابزارها، ارزش ها و اعتقادهای فرهنگی مردمان این شهرها به دنبال دارد. شهرستان مریوان که در غرب استان کردستان واقع شده و با کشور عراق مرز مشترک دارد، یکی از شهرهای مرزی پر رفت و آمد است که به دلیل برخورداری از بازارهای مرزی تحت تأثیر مستقیم ورود اتباع خارجی قرار گرفته و تغییرات فرهنگی آشکاری را تجربه می کند. این مقاله بر آن است که به تغییرات فرهنگی مناطق تجاری شهر مریوان
در نتیجة برخورد با فرهنگ بیگانه بپردازد و به این سؤال که چه تغییراتی در عناصر فرهنگی منتخب در این محدوده ایجاد شده، پاسخ گوید. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و بررسی کتابخانه ای و مطالعه پیمایشی با کمک ابزار مصاحبه و پرسش نامه در آن استفاده شده است. نتایج به دست آمده گویای این امر است که در راستای ورود تاجران، قاچاقچیان و همچنین کالاها و ابزار خارجی، برخی خرده فرهن گ ها به کلی دگرگون گشته و برخی دیگر با جایگزینی در فرهنگ بیگانه تغییر یافته اند.

کلیدواژه‌ها