بررسی و تحلیل فرصتهای سیاسی- امنیتی مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان

نویسندگان

چکیده

موضوع مرزها و امنیت آن در کنار چگونگی شکل گیری مرزهای ایران، یکی از مسائل عمده بحث
جغرافیای سیاسی و راهبرد ملی جمهوری اسلامی ایران است. مرز به تنهایی موضوع بسیار مهمی است که مطالعه آن از ابعاد گسترده ای برخوردار است. هدف اصلی و اساسی این مقاله بررسی فرصتهای سیاسی - امنیتی مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و بررسی تأثیر آن بر روابط مرزی دو کشور است.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، تحلیلی - توصیفی و گردآوری آن پیمایشی است. به این نحو که اطلاعات لازم از اسناد و مدارک، تجربه ها و پیمایش حضوری پژوهشگران از مرز یادشده و . . . جمع آوری، سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، به اخذ نظر از صاحبنظران مرتبط اقدام شد.
جدول ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده برای کل پرسش نامه (مقدار 0/8752) بیانگر آن است که پرسش نامه تحقیق، از پایایی لازم برخوردار است. از دیدگاه پاسخگویان فرصت های ارتباط مرزبانان دو کشور با یکدیگر و انجام ملاقات های مرزی و گرایش اتباع آذری به ایران به علت لغو روادید یک طرفه از سوی ج. ا. ایران به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر روابط مرزی دو کشور دارند.

کلیدواژه‌ها