مدیریت مرزی هماهنگ، تجربه منطقه آسیا و اقیانوس آرام

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 مدرس دانشگاه علوم انتطامی امین

چکیده

در چند دهه گذشته -منطقه آسیا و اقیانوس آرام - به دلیل رشد سریع اقتصادی ، به مرکز توجه جهانی تبدیل شده اند. بحران مالی جهانی، اتخاذ تدابیری در جهت تحریک تقاضای داخلی و افزایش تجارت درون منطقه ای به منظور حفظ شتاب، رشد را برای کشورهای منطقه به امری ضروری تبدیل کرده است. کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام، به عنوان شعبه منطقه ای سازمان ملل متحد، با همکاری کشورهای
عضو خود، موانع تجارت و حمل و نقل در منطقه را از میان برمی دارند. کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام اقدام های مختلفی، از جمله کاهش خلأهای زیر ساختی و نیز به کمترین رساندن کمبودهای سازمانی را با هدف رواج پیوند های منطقه ای همه جانبه انجام داده است. مدیریت مرزی هماهنگ، بخش مهمی از مورد دوم است. تأخیر در مرزها تنگنای بزرگی را برای جابه جایی کالا در منطقه به وجود می آورد و کشورهای منطقه برای رسیدگی به این مسائل، اقدا مهای هماهنگی را انجام می دهند. تجربه نشان داده است که رویکردهای مختلفی به مدیریت مرزی هماهنگ وجود دارد و برخی از شیوه های بهتر، نیازمند برنامه ریزی کامل و دقیق هستند. به طور خاص سازمان های مرزی - به ویژه گمرک - باز تعریف نقش مستقل - و مهم تر از آن - نقش خود به عنوان بخشی از تیم مدیریت مرزی هماهنگ نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coordinated Border Management: the Experience of Asia and the Pacific Region

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadi Darabad 1
  • Amir Asadi Shad
  • Alireza Mohammadi Athar 2
چکیده [English]

Asia and the Pacific region is becoming the center of global attention due to its rapid economic growth in the past few decades. The global financial crisis has made it imperative for the countries in the region to take measures to stimulate domestic demand and to increase intra-regional trade to sustain the growth momentum. As the regional arm of the United Nations, the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) has been working with its member countries to address the barriers that impede trade and transport in the region. ESCAP has taken various initiatives to promote the regional connectivity holistically by narrowing the infrastructure gaps as well as minimizing the institutional deficiencies. Coordinated border management is an important component of the latter. Border delays constitute a major bottleneck to the smooth movement of goods in the region and countries in the region are taking concerted measures to address these issues. Experience has shown that there are various approaches to coordinated border management and some of the better practices demand detailed and careful planning. In particular, border agencies – specifically Customs – need to redefine their standalone role and more importantly, their role as part of the coordinated border management team.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border Management
  • Asia
  • Pacific ocean
  • Economy