مطالعة تقویم آسایش اقلیمی فعالیت یگان های نظامی و انتظامی (مورد مطالعه: استان هرمزگان)

نویسندگان

چکیده

آب و هوا در تمام فعالیت های انسان از جمله عملیات نظامی، تأثیر عمده ای دارد و در هر نوع عملیات نظامی باید به طور دقیق بررسی شود. طراحان و برنامه ریزان مسایل راهبردی که توجه خود را به ماه یا سال بعد و یا آینده نامعلوم
معطوف می دارند، استفادهکنندگان اصلی اقلیم شناسی هستند؛ چون اقلیم شناسی برای نیروهای مسلحی که خود را برای انجام مأموریت در سرزمین های ناشناخته آماده می سازند، بیشترین اهمیت را دارد . با توجه به موقعیت راهبردی ایران در خلیج فارس و منطقه خاورمیانه و وجود تهدیدهای خارجی، اتخاذ تمهیدات لازم در حفظ و
حراست از تمامیت ارضی کشور یک ضرورت است. یکی از اقداماتی که می تواند مانع بروز آسیب پذیری های داخلی شود، شناخت شرایط اقلیم دفاعی مناطق مختلف کشور است . با توجه به اهمیت تنگه هرمز و استان هرمزگان در این پژوهش به ارزیابی شرایط آسایش اقلیمی نیروهای نظامی در این استان پرداخته شده است. برای ارزیابی وضعیت آسایش اقلیمی، داده های مربوط به مؤلفه های میانگین حداکثر ماهانه دمای روزانه، میانگین دمای روزانه، حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی روزانه، بارش ، کل ساعات آفتابی و سرعت باد برای ایستگاه های سینوپتیک استان طی دوره آماری 20 ساله از سازمان هواشناسی دریافت شد. در ادامه شرایط آسایش اقلیم با استفاده از شاخص TCI محاسبه شده و سپس نتایج حاصله وارد محیط GIS شد و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پهنه بندی آسایش اقلیمی استان هرمزگان در ماه های مختلف انجام شد . نتایج این بررسی نشان داد که آسایش اقلیمی استان در تمام طول سال دارای تنوع زیادی است. به گونه ای که بهترین ماه ها از نظر دارا بودن شرایط اقلیم آسایشی برای نیروهای نظامی، ماه های دسامبر و فوریه با دو طبقه ( ایده آل و عالی )، ماه مارس با سه طبقه( ایده آل، عالی و بسیار خوب)، ماه های نوامبر و ژانویه با دو طبقه (عالی و خیلی خوب ) و ماه آوریل با سه طبقه (خوب، خیلی خوب و عالی) است. به طور کلی می توان گفت که دوره آسایش اقلیمی در استان هرمزگان از ماه نوامبر شروع شده و در ماه آوریل به اتمام می رسد و بهترین ماه ها برای نیروهای نظامی ماه های دسامبر و فوریه است. در مقابل ماه های آگوست و سپتامبر با طبقات (نامطلوب و حد بحرانی)، ماه جولای با طبقات (نامطلوب، بحرانی و قابل قبول) و ماه ژوئن با طبقات( بحرانی، قابل قبول و خوب ) از بدترین شرایط آسایشی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها