مطالعة تقویم آسایش اقلیمی فعالیت یگان های نظامی و انتظامی (مورد مطالعه: استان هرمزگان)

نویسندگان

چکیده

آب و هوا در تمام فعالیت های انسان از جمله عملیات نظامی، تأثیر عمده ای دارد و در هر نوع عملیات نظامی باید به طور دقیق بررسی شود. طراحان و برنامه ریزان مسایل راهبردی که توجه خود را به ماه یا سال بعد و یا آینده نامعلوم
معطوف می دارند، استفادهکنندگان اصلی اقلیم شناسی هستند؛ چون اقلیم شناسی برای نیروهای مسلحی که خود را برای انجام مأموریت در سرزمین های ناشناخته آماده می سازند، بیشترین اهمیت را دارد . با توجه به موقعیت راهبردی ایران در خلیج فارس و منطقه خاورمیانه و وجود تهدیدهای خارجی، اتخاذ تمهیدات لازم در حفظ و
حراست از تمامیت ارضی کشور یک ضرورت است. یکی از اقداماتی که می تواند مانع بروز آسیب پذیری های داخلی شود، شناخت شرایط اقلیم دفاعی مناطق مختلف کشور است . با توجه به اهمیت تنگه هرمز و استان هرمزگان در این پژوهش به ارزیابی شرایط آسایش اقلیمی نیروهای نظامی در این استان پرداخته شده است. برای ارزیابی وضعیت آسایش اقلیمی، داده های مربوط به مؤلفه های میانگین حداکثر ماهانه دمای روزانه، میانگین دمای روزانه، حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی روزانه، بارش ، کل ساعات آفتابی و سرعت باد برای ایستگاه های سینوپتیک استان طی دوره آماری 20 ساله از سازمان هواشناسی دریافت شد. در ادامه شرایط آسایش اقلیم با استفاده از شاخص TCI محاسبه شده و سپس نتایج حاصله وارد محیط GIS شد و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پهنه بندی آسایش اقلیمی استان هرمزگان در ماه های مختلف انجام شد . نتایج این بررسی نشان داد که آسایش اقلیمی استان در تمام طول سال دارای تنوع زیادی است. به گونه ای که بهترین ماه ها از نظر دارا بودن شرایط اقلیم آسایشی برای نیروهای نظامی، ماه های دسامبر و فوریه با دو طبقه ( ایده آل و عالی )، ماه مارس با سه طبقه( ایده آل، عالی و بسیار خوب)، ماه های نوامبر و ژانویه با دو طبقه (عالی و خیلی خوب ) و ماه آوریل با سه طبقه (خوب، خیلی خوب و عالی) است. به طور کلی می توان گفت که دوره آسایش اقلیمی در استان هرمزگان از ماه نوامبر شروع شده و در ماه آوریل به اتمام می رسد و بهترین ماه ها برای نیروهای نظامی ماه های دسامبر و فوریه است. در مقابل ماه های آگوست و سپتامبر با طبقات (نامطلوب و حد بحرانی)، ماه جولای با طبقات (نامطلوب، بحرانی و قابل قبول) و ماه ژوئن با طبقات( بحرانی، قابل قبول و خوب ) از بدترین شرایط آسایشی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Climatic Comfort Calendar of Military and Law Enforcement Units (Case Study: Hormozgan Province)

نویسندگان [English]

  • Ali Hanafi
  • Ali Osanlou
  • Davood Amini
چکیده [English]

Climate has a considerable effect on every human activities including military action and it should be scrutinized in any kind of military action. The designers and strategic issues planners who turn their attention to the next month or next year are the principal users of climatology; that is why the climatology for the armed forces that prepare themselves for missions in unknown lands is of great importance. Due to the strategic position of Iran in the Persian Gulf and Middle East region and external threats, adopting the required measures to protect and preserve the country's territorial integrity is a necessity. One of the measures that can be prevented domestic vulnerability, understanding defensive climates of different regions of the country. One of the measures that can prevent domestic vulnerability is understanding the defensive climates of different regions of the country. Given the importance of the Strait of Hormuz and Hormozgan province, this study has addressed the evaluation of the conditions of military forces’ comfort climate in the region. In order to assess the condition of climatic comfort, the relevant data for the elements of mean maximum daily temperature, mean daily temperature, minimum relative humidity, mean daily humidity, precipitation, total sunshine hours and wind speed for synoptic stations in the period of 20 years from the Meteorological Department has been received. Then, the conditions of comfort climate were calculated using TCI index and the obtained data were plugged into GIS and climatic comfort zonation of Hormozgan province was conducted in different months. The results of this study indicated that climatic comfort of the province has a lot of variation throughout the year. So the best month in terms of climate conditions comforts for troops include December and February, with two categories (ideal and excellent), March with three categories (ideal, excellent or very good), November and January with two levels (excellent and very good) and the month of April with three categories (good, very good or excellent). In general we can say that the climate comfort in the province starts in November and ends in April and December and February are the best months for military troops. In contrast, August and December with categories of (unpleasant and critical), July with categories (unpleasant, critical, acceptable), and June with categories (critical, acceptable, and good) are the worst comfort conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climatic comfort
  • Tourist climate indicator
  • geographic information system
  • Hormozgan province