بررسی و رتبه بندی مؤلفه های تأثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق مرزی(مورد مطالعه: شهر بوشهر)

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان بوشهر

چکیده

امنیت یکی از بارزترین وجوه بالندگی هر جامعه و زمینه ساز رشد، توسعه و ثبات آن است . به تعبیری درست تر، شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و هرگونه فعالیتی که می تواند عاملی مؤثر جهت بهبود اوضاع یک جامعه باشد، همه در سایه استقرار امنیت امکان پذیر است. امنیت اجتماعی و احساس آن به وسیله شهروندان به عنوان یکی از اساسی ترین ابعاد امنیت، از مهم ترین اهداف، منابع و ارزش های اصولی جامعه و ضامن تداوم
ویژگی های اساسی آن (فرهنگ، پیوندهای اجتماعی و. . . ) هستند . این د ر حالی است که مقوله امنیت اجتماعی و احساس آن توسط شهروندان ساکنان شهرهای مرزی به دلیل موقعیت حساس وکلیدی این مناطق و نقش این شهرها به عنوان دروازه های ورودی کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بر این پایه هدف از
نگارش مقاله حاضر، شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های مؤثر بر احساس امنیت شهروندان در شهرهای مرزی با تأکید بر شهرستان مرزی بوشهر، به عنوان الگویی خاص است.
با توجه به ماهیت تحلیلی - توصیفی و پیمایشی پژوهش، پس از گردآور ی اطلاعات از طریق مطالعة کتابخانه ای و میدانی، یافته های موجود با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و فرضیه ها، مورد آزمون قرار گرفته اند. همچنین جهت اولویت بندی شاخص های شناسایی شده از روش تصمیم گیری AHP استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش 89468 نفر از ساکنان 19 - 55 ساله شهر بوشهر است و حجم نمونه آن با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران (216 نفر) تعیین شد.
براساس یافته های حاصله بین احساس امنیت اجتماعی و شاخص هایی چون پایگاه اقتصادی -اجتماعی، تلقی از عملکرد قانون، عملکرد نیروی انتظامی، احساس محرومیت نسبی و سرمایه اجتماعی، رابطه معناداری وجود دارد. حاصل سخن آنکه با توجه به نتایج به دست آمده ضروری است تا مسئولان و دستگاه ها ی ذی ربط با برنامه صحیح و توسعه زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، بسترهای مطلوب را جهت افزایش احساس امنیت اجتماعی فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating and Ranking the Factors Influencing the Sense of Social Security among Border Residents (Case Study: Boushehr City)

نویسندگان [English]

  • Alireza Pirali
  • Saiedeh Siadat
چکیده [English]

Security is one of the most common aspects of flourishing and base of development, growth, and stability in every society. Put it in more correct term, economic, social prosperity and any other activity that can be an effective factor in the development of a society would be possible via the stability of security. The social security and its feeling by citizens as one of the principle aspects of security are the most important objectives, resources, and basic values of the society and the guarantee of continuity of its essential characteristics (cultural, social bonds, etc.). On the other hand, the concept of security and its feeling by citizens living in border cities are considerably important due to the key critical positions as the entrance gateways of the city. Accordingly, the main objective of this paper is identifying and ranking the factors influencing the sense of social security among border residents emphasizing on Boushehr border city as a specific pattern. Considering the analytic-descriptive nature of the study, after collecting data through library and field studies the obtained data were analyzed by SPSS software and the hypotheses were tested. For ranking the identified indicators, the AHP decision-making method has been employed. The statistical population of the study includes 89468 individuals ranging from 19 to 55-year-old people in Boushehr city. The sample size (216 individuals) was determined by Cochran Sampling method. According to the obtained results, there is a significant relationship between social sense of security and the indicators such as economic-social base, law enforcement performance, sense of relative privation and social capital. Finally, considering the obtained results, it is necessary for the appropriate authorities to provide the pleasant bases for increasing the sense of social security via accurate planning and developing economic, social, and security infrastructures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense
  • social security
  • Trust
  • Participation
  • Border
  • Boushehr