بررسی و رتبه بندی مؤلفه های تأثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق مرزی(مورد مطالعه: شهر بوشهر)

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان بوشهر

چکیده

امنیت یکی از بارزترین وجوه بالندگی هر جامعه و زمینه ساز رشد، توسعه و ثبات آن است . به تعبیری درست تر، شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و هرگونه فعالیتی که می تواند عاملی مؤثر جهت بهبود اوضاع یک جامعه باشد، همه در سایه استقرار امنیت امکان پذیر است. امنیت اجتماعی و احساس آن به وسیله شهروندان به عنوان یکی از اساسی ترین ابعاد امنیت، از مهم ترین اهداف، منابع و ارزش های اصولی جامعه و ضامن تداوم
ویژگی های اساسی آن (فرهنگ، پیوندهای اجتماعی و. . . ) هستند . این د ر حالی است که مقوله امنیت اجتماعی و احساس آن توسط شهروندان ساکنان شهرهای مرزی به دلیل موقعیت حساس وکلیدی این مناطق و نقش این شهرها به عنوان دروازه های ورودی کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بر این پایه هدف از
نگارش مقاله حاضر، شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های مؤثر بر احساس امنیت شهروندان در شهرهای مرزی با تأکید بر شهرستان مرزی بوشهر، به عنوان الگویی خاص است.
با توجه به ماهیت تحلیلی - توصیفی و پیمایشی پژوهش، پس از گردآور ی اطلاعات از طریق مطالعة کتابخانه ای و میدانی، یافته های موجود با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و فرضیه ها، مورد آزمون قرار گرفته اند. همچنین جهت اولویت بندی شاخص های شناسایی شده از روش تصمیم گیری AHP استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش 89468 نفر از ساکنان 19 - 55 ساله شهر بوشهر است و حجم نمونه آن با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران (216 نفر) تعیین شد.
براساس یافته های حاصله بین احساس امنیت اجتماعی و شاخص هایی چون پایگاه اقتصادی -اجتماعی، تلقی از عملکرد قانون، عملکرد نیروی انتظامی، احساس محرومیت نسبی و سرمایه اجتماعی، رابطه معناداری وجود دارد. حاصل سخن آنکه با توجه به نتایج به دست آمده ضروری است تا مسئولان و دستگاه ها ی ذی ربط با برنامه صحیح و توسعه زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، بسترهای مطلوب را جهت افزایش احساس امنیت اجتماعی فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها