رویکرد حقوق کیفری پیرامون مواد روا نگردان

نویسندگان

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

بشر همواره در طول تاریخ به دنبال نجات خود از تمام خطرهایی بوده که وی را تهدید می کرده است . از جمله آن ظهور مواد افیونی به نام مواد مخدر و روا نگردان بوده است. مواد روا نگردان عبارت است از هر ماده ای اعم از طبیعی و صنعتی(شیمیایی) که سیستم اعصاب مرکزی انسان را تحت تأثیر خود قرار داده و مصرف نابه جای آن ایجاد وابستگی م یکند. باتوجه به اینکه همه روزه بر تعداد روا نگردان ها به خاطر سهولت در ساخت آن افزوده می شود، این امر باعث شده است تا کشف، شناسای ی و پیشگیری از آن توسط
دستگاه های مرتبط به دشواری انجام شود. ولی با همه این اوصاف، هم در بعد داخلی و هم در بعد بین المللی اقدام هایی جهت مبارزه و پیشگیری از آن صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها