رویکرد حقوق کیفری پیرامون مواد روا نگردان

نویسندگان

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

بشر همواره در طول تاریخ به دنبال نجات خود از تمام خطرهایی بوده که وی را تهدید می کرده است . از جمله آن ظهور مواد افیونی به نام مواد مخدر و روا نگردان بوده است. مواد روا نگردان عبارت است از هر ماده ای اعم از طبیعی و صنعتی(شیمیایی) که سیستم اعصاب مرکزی انسان را تحت تأثیر خود قرار داده و مصرف نابه جای آن ایجاد وابستگی م یکند. باتوجه به اینکه همه روزه بر تعداد روا نگردان ها به خاطر سهولت در ساخت آن افزوده می شود، این امر باعث شده است تا کشف، شناسای ی و پیشگیری از آن توسط
دستگاه های مرتبط به دشواری انجام شود. ولی با همه این اوصاف، هم در بعد داخلی و هم در بعد بین المللی اقدام هایی جهت مبارزه و پیشگیری از آن صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Law Approach towards Psychotropic Substances

نویسندگان [English]

  • Akbar Varvaei
  • Seyyed Mohammad Mousavi
چکیده [English]

Throughout history, mankind has always sought to save themselves from all of the hazards that have threatened him including the emergence of drugs called narcotic drugs and psychotropic substances. Psychoactive drug is any kind of substance, whether natural or industrial (chemical) that affects the central nervous system of humans and inappropriate use of that creates dependency. Detection, prevention, and identification of psychoactive drug are difficult for the appropriate officials and authorities due to the increasing number and the easiness in making them. Nevertheless, some measures have been taken in both domestic and international dimensions to prevent combat against those drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal law
  • Narcotics
  • Psychoactive drug
  • Industrial substance