امکان سنجی توسعه گردشگری در نوار مرز ساحلی استان هرمزگان و نقش آن در ارتقای امنیت مرزها

نویسندگان

1 مرکز آموزش عالی امام خمینی

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

مناطق مرزی کشور به دلیل کمبود امکانات و فقدان سرمایهگذاری های مناسب، همواره از نقاط محروم
کشور محسوب می شوند که بی توجهی به این مسئله موجب گسترش فقر، بیکاری، قاچاق، ناامنی و . . . در این مناطق شده است. اما بسیاری از این مناطق دارای پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری و در نتیجه آن توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند. این پژوهش با هدف سنجش پتانسیل و قابلیت های نوار ساحلی مرزی
استان هرمزگان برای توسعه گردشگری و بررسی پیوند آن با امنیت منطقه صورت گرفته است.
تحقیق از نوع کاربردی -توسعه ای و روش انجام آن توصیفی -تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی است. در روش میدانی از ابزارهای مصاحبه، پرسش نامه و مشاهده استفاده شده است. نمونه آماری 50 نفر از متخصصان هرمزگانی هستند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای آماری تی تک نمونه ای و تاو بی کندال، در محیط نرم افزاری SPSS استفاده شده است . همچنین برای سنجش قابلیت های توسعه گردشگری از نمونه SWOT استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر پتانسیل و توان بالای این منطقه برای توسعه گردشگری است. سنجش امنیت منطقه برای توسعه گردشگری نشان دهنده امنیت مطلوب است. همچنین سنجش ارتباط توسعه گردشگری و ارتقای امنیت منطقه، بیانگر وجود ارتباط معنادار و مثبت بین آنهاست؛ یعنی گردشگری از طریق توسعه اقتصادی، اجتماعی، جمعیت پذیری و رفت و آمد گردشگران به این منطقه موجب ارتقا و تضمین پایداری امنیت منطقه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Feasibility of Tourism Development in the Coastal Hormozgan Province of the Border Strip and its Role in Enhancing Border Security

نویسندگان [English]

  • Mahdi Minaee 1
  • Mohammad Sadeghi 2
چکیده [English]

Due to lack of resources and lack of appropriate investment, border areas have always been considered as the deprived areas of the country and the lack of attention to this issue has led to the spread of poverty, unemployment, drug trafficking, and insecurity, etc. in these areas. But many of these areas have a high potential for tourism development that would result in economic and social development. This study aimed to assess the potential and capabilities of the coastal border of Hormozgan province for development of tourism and its relationship with the region's security. This study is of an applied and developmental research type and it was conducted in a descriptive-analytical method. Data collection method was in the library and field studies. In the field study interviews, questionnaires and observation are used. The sample of the study consisted of 50 experts in Hormozgan. To analyze the data, one sample t-tests of Kendall Tau, in the SPSS software is used. To assess the potential of tourism development, the SWOT model was used. The results indicate the high potential for tourism development in this area. Regional security assessment for tourism development represents a favorable safety. The evaluation of the relationship between tourism development and promotion of regional security indicates a positively significant relationship between them. That is, the tourism industry through the development of social, economic, and transportation of the population and tourists’ traffics to this region, would promote regional security and stability is guaranteed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Border
  • Security
  • Coastal Line
  • Hormozgan province