امکان سنجی توسعه گردشگری در نوار مرز ساحلی استان هرمزگان و نقش آن در ارتقای امنیت مرزها

نویسندگان

1 مرکز آموزش عالی امام خمینی

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

مناطق مرزی کشور به دلیل کمبود امکانات و فقدان سرمایهگذاری های مناسب، همواره از نقاط محروم
کشور محسوب می شوند که بی توجهی به این مسئله موجب گسترش فقر، بیکاری، قاچاق، ناامنی و . . . در این مناطق شده است. اما بسیاری از این مناطق دارای پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری و در نتیجه آن توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند. این پژوهش با هدف سنجش پتانسیل و قابلیت های نوار ساحلی مرزی
استان هرمزگان برای توسعه گردشگری و بررسی پیوند آن با امنیت منطقه صورت گرفته است.
تحقیق از نوع کاربردی -توسعه ای و روش انجام آن توصیفی -تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی است. در روش میدانی از ابزارهای مصاحبه، پرسش نامه و مشاهده استفاده شده است. نمونه آماری 50 نفر از متخصصان هرمزگانی هستند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای آماری تی تک نمونه ای و تاو بی کندال، در محیط نرم افزاری SPSS استفاده شده است . همچنین برای سنجش قابلیت های توسعه گردشگری از نمونه SWOT استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر پتانسیل و توان بالای این منطقه برای توسعه گردشگری است. سنجش امنیت منطقه برای توسعه گردشگری نشان دهنده امنیت مطلوب است. همچنین سنجش ارتباط توسعه گردشگری و ارتقای امنیت منطقه، بیانگر وجود ارتباط معنادار و مثبت بین آنهاست؛ یعنی گردشگری از طریق توسعه اقتصادی، اجتماعی، جمعیت پذیری و رفت و آمد گردشگران به این منطقه موجب ارتقا و تضمین پایداری امنیت منطقه می شود.

کلیدواژه‌ها