تحلیل تاکتیکی و عملیاتی راههای مرزی استان خراسان رضوی از نظر دفاع سرزمینی (مورد مطالعه: شهرستانهای قوچان، سرخس و تربت جام)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 جغرافیای نظامی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

داشتن زیرساخت های مناسب و شبکه ارتباطی یکی از مؤلفه های تأثیرگذار و مؤثر بر سرنوشت نبردها و دفاع سرزمینی بوده است به طوری که توانایی حرکت نیروها، تجهیزات رسمی و پشتیبانی و سا یر وسایل مورد نیاز در هر عملیاتی از نقطه ای به نقطه دیگر که اغلب به عنوان عامل قطعی در کسب پیروزی در عملیات های مختلف رزمی شناخته می شود، به راه های ارتباطی مناسب بستگی دارد . استان خراسان رضوی در شمال شرق کشور در سال های اخیر با توجه به انتقال بار ناامنی ها از غرب به شرق ، موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی و قرارگیری در مسیر ترانزیتی مواد مخدر، یکی از مهم ترین استان های مرزی
کشور شناخته می شود که با نگاه به تهدیدهای آینده و همسا یگان بی ثبات و نیروهای فرا منطقه ای، تحلیل تاکتیکی و عملیاتی راه های مرزی استان اهمیت ویژه و حیاتی می یابد . هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل شبکه راه های مرزی استان خراسان رضوی در دو سطح تاکتیکی و عملیاتی است . به لحاظ روششناسی، پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بوده که با دو شیوه کتابخانه ای و میدانی (پیمایشی و مصاحبه) اقدام به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شده است. پس از تجزیه و تحلیل یافته ها اهمیت و کارکرد شبکه های ارتباطی استان در دو بعد تاکتیک و عملیات بررسی و مشخص شد
که شبکه های ارتباطی مناطق مرزی استان خراسان رضوی تأثیری مهم بر امنیت و دفاع سرزمینی در منطقه به ویژه مناطق مرزی استان دارد.

کلیدواژه‌ها