تحلیل تاکتیکی و عملیاتی راههای مرزی استان خراسان رضوی از نظر دفاع سرزمینی (مورد مطالعه: شهرستانهای قوچان، سرخس و تربت جام)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 جغرافیای نظامی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

داشتن زیرساخت های مناسب و شبکه ارتباطی یکی از مؤلفه های تأثیرگذار و مؤثر بر سرنوشت نبردها و دفاع سرزمینی بوده است به طوری که توانایی حرکت نیروها، تجهیزات رسمی و پشتیبانی و سا یر وسایل مورد نیاز در هر عملیاتی از نقطه ای به نقطه دیگر که اغلب به عنوان عامل قطعی در کسب پیروزی در عملیات های مختلف رزمی شناخته می شود، به راه های ارتباطی مناسب بستگی دارد . استان خراسان رضوی در شمال شرق کشور در سال های اخیر با توجه به انتقال بار ناامنی ها از غرب به شرق ، موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی و قرارگیری در مسیر ترانزیتی مواد مخدر، یکی از مهم ترین استان های مرزی
کشور شناخته می شود که با نگاه به تهدیدهای آینده و همسا یگان بی ثبات و نیروهای فرا منطقه ای، تحلیل تاکتیکی و عملیاتی راه های مرزی استان اهمیت ویژه و حیاتی می یابد . هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل شبکه راه های مرزی استان خراسان رضوی در دو سطح تاکتیکی و عملیاتی است . به لحاظ روششناسی، پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بوده که با دو شیوه کتابخانه ای و میدانی (پیمایشی و مصاحبه) اقدام به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شده است. پس از تجزیه و تحلیل یافته ها اهمیت و کارکرد شبکه های ارتباطی استان در دو بعد تاکتیک و عملیات بررسی و مشخص شد
که شبکه های ارتباطی مناطق مرزی استان خراسان رضوی تأثیری مهم بر امنیت و دفاع سرزمینی در منطقه به ویژه مناطق مرزی استان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Tactical and Operational Analysis of Khorasan Border Roads from Territorial Defense Perspectives (Case Study: Ghouchan, Sarakhs and Torbatejam Cities)

نویسندگان [English]

  • Hassan Saadati Jafarabadi 1
  • Hossein Bagheri 2
چکیده [English]

Having a communication network infrastructure has been one the effective component of the fate of battles and territorial defense in a way that the ability of troops’ movement, formal equipment and logistics and other means and the requirements of each application from one place to another, which is often Known as a decisive factor in the victory of combat operations, depends on the roads communication. Due to the load transfer from West to East, Geopolitical situation and transit route for drug exposure, Khorasan Razavi province, in the North East of the country, has been one of the important border provinces in recent years; Looking at the future threats and the unstable neighborhoods and beyond regional forces in the region, analyzing the Tactical and operational Border roads is of critical importance. The purpose of the present study is to examine and analyze the border road network of Khorassan Razavi in two levels: tactical and operational. In terms of methodology this study is of a descriptive - analytical method and the data were collected and analyzed using both library and field (Survey and interviews) study. After analyzing the findings, the importance and function of communication networks of the province were studied in two dimensions of tactics and operations. It was found that the communication networks of Khorassan border regions have a significant impact on security and territorial defense in the region, especially in border areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tactics
  • Operation
  • Communications networks
  • Territorial defense
  • Khorasan Razavi