بررسی تطبیقی آثار بازارچه های مرزی در توسعه نواحی مرزی (بازارچههای مرزی رازی و سرو)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در بیشتر کشورها، مناطق مرزی دورترین مناطق پیرامونی از مرکز و به همین دلیل اغلب این مناطق از عقب مانده ترین و محروم ترین مناطق کشورها هستند . توسعه نامتوازن بخش های اقتصادی، اجتماعی، اکولوژی و همچنین نبود تعامل های منطقه ای منجر به این محرومیت ها شده است . توسعه مناطق مرزی و ایجاد اشتغال در این مناطق به منظور کاهش فقر و بیکاری این امکان را به وجود می آورد که از هزینه های روانی و اقتصادی مهاجرت اجتناب شود و از منابع طبیعی و تجهیزات سرمایه ای و زیرساخت های اجتماعی بهره برداری شود. بازارچه ها از جمله مزیت های مناطق مرزی هستند که با ایجاد تحرک واداشتن در
ظرفیت ها و مزیت های محلی، تغییرات نهادی وسیع با هدف رفع موانع موجود اجتماعی و اقتصادی، لازم است توسعه این مناطق مورد توجه قرار گیرند. استان آذربایجان غربی با قرار گرفتن در گلوگاه قفقاز و همسایگی با کشورهای ترکیه و عراق از سیاست های توسعه ای کشور به کنار نبوده و دولت برای سامان دادن به مبادلات مرزی اقدام به تأسیس بازارچه های مرزی در این استان کرد. این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که؛ بازارچه های رازی و سرو در توسعه مناطق مرزی پیرامون خود چگونه عمل
کرده اند؟ همچنین عملکرد هر یک از این بازارچه ها در توسعه محلی چگونه است؟
این تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی انجام و در جمع آوری اطلاعات از منابع مختلفی همچون
مصاحبه، گزارش های آماری، کتا ب ها، مجله ها و. . . استفاده شده است؛ نتایج تحقیق نشان می دهد که هر دو بازارچه مورد مطالعه با در نظر گرفتن پتانسیل های موجود نتوانسته اند آن طور که شایسته است در توسعه نواحی مرزی خود و بهبود وضعیت معیشت مردم ساکن گام های اساسی بردارند. در این بین بازارچه مرزی سرو که در مرکز استان واقع شده و مورد توجه بیشتر مسئولان استانی است، عملکرد قابل قبولی
نسبت به بازارچه رازی نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Border Markets in Border Areas’ Development (Case Study: Razi and Sero Border Markets)

نویسندگان [English]

  • Ahad Pashaloo 1
  • Mohammad Zohdi Goharpoor 2
  • Jalil Delshadzad 1
  • Ahmad Pashaloo
چکیده [English]

In most countries, the border surrounding areas are the farthest from the center; for this reason, they are often the most deprived areas of the country. The unbalanced development of the economic, social, and ecological parts and also the lack of local interactions have led to these kind of exclusions. Development of border areas and employment generation in the region for the purpose of reducing poverty and unemployment creates the possibility that the psychological and economic costs of migration would be avoided and natural resources and social capital equipment and infrastructure could be exploited. Border markets are the advantages of border regions that by mobilizing the local advantages and capacities and institutional changes aiming at removing social and economic barriers needs to be considered for regional development. West Azarbaijan Province, located in the throat of the Caucasus and Turkey and Iraq's neighbors, is not aside from the developmental policies of the country and the government established the border markets to regulate the cross-border transactions in the province. This study seeks to answer the following questions: how have Razi and Sero border markets acted in the development of surrounding border areas? How can the performance of each of these markets be evaluated in local development? This study was conducted in descriptive-analytical method; the required data were collected using various sources such as interviews, statistical reports, books, journals, etc. The results showed that by considering the existing potentials both of the border markets could not take appropriate and essential steps for the development and improving the livelihoods of people living in border areas. In the meantime, Sero border market, which is located in the province and the provincial authorities pay more attention to, didn’t have an acceptable performance comparing to Razi border market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • border markets
  • development
  • Razi Market
  • Sero market
  • Border Regions
  • west Azerbaijan