مطالعه روش های پیش بینی خطرها و تهدیدهای طبیعی در آب های ساحلی و اهمیت آن در طرح ریزی پدافند غیر عامل در مناطق ساحلی

نویسنده

مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین،

چکیده

با توجه به اهمیت مناطق و آب های ساحلی از دیدگا ه های مختلف، توسعه و حفظ امنیت در این حوزه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از آنجایی که برخی از پدیده های دریایی مانند سونامی، جریان های شکافنده، خیزاب توفان، امواج مرتفع، نوسان تراز آب و حرکت لکه های نفتی از جمله عوامل مهم تهدید کننده مناطق ساحلی هستند (از طریق تخریب و آسیب رساندن به استحکامات و سازه های ساحلی، یگان های دریایی و تجهیزات مستقر در مناطق ساحلی، به خطر انداختن جان گردشگران و ساکنان مناطق ساحلی، تهدید اکوسیستم منطقه و... )، لذا شناخت پدیده های دریایی، پیش بینی و کنترل مخاطرات ناشی از آنها در آب های ساحلی و همچنین تعیین مناطق پرخطر، در راستای پایه ریزی یک طرح جامع پدافند غیر عامل در حوزه دریا دارای اهمیت ویژه ای است و با توجه به کاهش هزینه های انسانی، اقتصادی و اجتماعی، سمت گیری برنامه های توسعه ای را در نواحی ساحلی، دریایی و حتی در مناطق داخلی مشخص کرده و نقش راهبردی در برنامه های توسعه ایفا می کند. در این مقاله ابتدا روش های پیش بینی یک پدیده اقیانوسی معرفی
شده و سپس عملکرد نمونه های اقیانوسی در راستای شبیه سازی و پیش بینی پدیده های دریایی، مخاطرات و تهدیدهای طبیعی ناشی از آنها بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Methods in Predicting Natural Hazards and Threats in Coastal Waters and its Role in Passive Defense Planning in Coastal Areas

نویسنده [English]

  • Hadi Ghandaghtor
چکیده [English]

Considering the importance of regions and coastal waters from various views, the development and security in the area is specifically significant. Since some marine phenomena such as tsunamis, splitter currents, RIP storms, high waves, water level fluctuation and movement of oil spills are among important factors threatening the coastal areas (through the destruction and damage to the fortifications and coastal structures, marine units’ facilities located in coastal areas, endangering tourists and residents of coastal areas, threatening ecosystem in the region, etc.), therefore, understanding marine phenomena and predicting and controlling the risks arising in coastal waters and also determining dangerous areas, in line with establishment of a comprehensive plan of passive defense in the sea area is very important. According to the human, economic and social declining costs, it also determines the direction of the developmental programs in coastal, marine and even in domestic regions and it can a strategic role in the developmental programs. In this paper, we introduce the methods to predict an oceanic phenomenon and discuss the performance of the oceanic instances for simulation and prediction of marine phenomena and natural hazards and threats that arise from them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine hazards
  • passive defense
  • coastal areas