مطالعه روش های پیش بینی خطرها و تهدیدهای طبیعی در آب های ساحلی و اهمیت آن در طرح ریزی پدافند غیر عامل در مناطق ساحلی

نویسنده

مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین،

چکیده

با توجه به اهمیت مناطق و آب های ساحلی از دیدگا ه های مختلف، توسعه و حفظ امنیت در این حوزه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از آنجایی که برخی از پدیده های دریایی مانند سونامی، جریان های شکافنده، خیزاب توفان، امواج مرتفع، نوسان تراز آب و حرکت لکه های نفتی از جمله عوامل مهم تهدید کننده مناطق ساحلی هستند (از طریق تخریب و آسیب رساندن به استحکامات و سازه های ساحلی، یگان های دریایی و تجهیزات مستقر در مناطق ساحلی، به خطر انداختن جان گردشگران و ساکنان مناطق ساحلی، تهدید اکوسیستم منطقه و... )، لذا شناخت پدیده های دریایی، پیش بینی و کنترل مخاطرات ناشی از آنها در آب های ساحلی و همچنین تعیین مناطق پرخطر، در راستای پایه ریزی یک طرح جامع پدافند غیر عامل در حوزه دریا دارای اهمیت ویژه ای است و با توجه به کاهش هزینه های انسانی، اقتصادی و اجتماعی، سمت گیری برنامه های توسعه ای را در نواحی ساحلی، دریایی و حتی در مناطق داخلی مشخص کرده و نقش راهبردی در برنامه های توسعه ایفا می کند. در این مقاله ابتدا روش های پیش بینی یک پدیده اقیانوسی معرفی
شده و سپس عملکرد نمونه های اقیانوسی در راستای شبیه سازی و پیش بینی پدیده های دریایی، مخاطرات و تهدیدهای طبیعی ناشی از آنها بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی