کم رنگ شدن مرزها در عصر جهانی سازی با تأکید بر منطقه گرایی

نویسندگان

مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

کم رنگ شدن مرزها، یکی از ویژگی های خاص علمی جهانی سازی است. امروزه اتحاد و پیوند منطقه ای میان کشورها، به یکی از نگرانی های اصلی میان دولت ها تبدیل شده ؛ زیرا در عصر جهانی شد ن در مناطق گوناگون جهان، گروه بندی های منطقه ای شکل گرفته است. جهانی شدن، مرزها را به عنوان نماد قدرت حکومت ها و کشورها با چالش جدی مواجه کرده است. جهانی شدن، عوامل محدود کننده فضای اجتماعی در چارچوب مرزهای سیاسی، فرهنگی و طبیعی را بیش از پیش ناکارآمد کرده و انسان ها را در فضای
اجتماعی واحدی قرارداده و کنش های بسیاری را برانگیخته است. با توجه به این موضوع، سؤال اصلی این است که فرایند جهانی شدن چه آثاری بر روی ماهیت و کارکرد اصلی مرزها و ضعیف تر شدن دامنه آن، خواهد داشت؟ نویسندگان برای رسیدن به این سؤال، با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی، به تبیین ماهیت منطقه گرایی، جهانی شدن و کمرنگ تر شدن دامنه مرزها پرداخته و نشان داده اند که فرایند جهانی شدن، موجب دگردیسی در شیوه تفکر و تلقی انسان ها از روابط اجتماعی و به دنبال آن هویت ها، منافع، امنیت،
فعالیت های اقتصادی، ایده ها، اندیشه ها و هنرها، همگی از دایره بسته مرزهای جغرافیایی خارج شده و در گستره ای به وسعت جهان ظهور خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Borders Fade in the Era of Globalization, with Emphasis on Regionalism

نویسندگان [English]

  • Mostafa Hosseinimehr
  • Ali Vali
  • Alireza Mohammadiathar
چکیده [English]

Borders fade is one of the special characteristics of globalization. Today, the union and the link between the countries has become one of the main concerns among governments; because in the era of globalization, in different parts of the world, regional groupings have been formed. Globalization has faced the borders, as a symbol of the authority of government and the countries, with serious challenges. Globalization made the limiting factors in the social environment within the boundaries of the political, cultural and natural framework inherently more inefficient and placed community in single social space and inspired many actions. Considering this issue, the question is that what kind of effects will the globalization have on the nature and function of borers and weakening its range? To this question, the authors, using the analytical-descriptive method, made an attempt to explain the nature of regionalism, globalization and the border range fading; they have shown that the process of globalization, led to changes in people's way of thinking and perception of social relationships and following that identities, interests, security, economic activities, ideas, thoughts, and the arts will get out of the closed circle of geographical boundaries and they will emerge in an extent area of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • borders
  • Regionalism
  • Geography
  • Function
  • Security