کم رنگ شدن مرزها در عصر جهانی سازی با تأکید بر منطقه گرایی

نویسندگان

مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

کم رنگ شدن مرزها، یکی از ویژگی های خاص علمی جهانی سازی است. امروزه اتحاد و پیوند منطقه ای میان کشورها، به یکی از نگرانی های اصلی میان دولت ها تبدیل شده ؛ زیرا در عصر جهانی شد ن در مناطق گوناگون جهان، گروه بندی های منطقه ای شکل گرفته است. جهانی شدن، مرزها را به عنوان نماد قدرت حکومت ها و کشورها با چالش جدی مواجه کرده است. جهانی شدن، عوامل محدود کننده فضای اجتماعی در چارچوب مرزهای سیاسی، فرهنگی و طبیعی را بیش از پیش ناکارآمد کرده و انسان ها را در فضای
اجتماعی واحدی قرارداده و کنش های بسیاری را برانگیخته است. با توجه به این موضوع، سؤال اصلی این است که فرایند جهانی شدن چه آثاری بر روی ماهیت و کارکرد اصلی مرزها و ضعیف تر شدن دامنه آن، خواهد داشت؟ نویسندگان برای رسیدن به این سؤال، با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی، به تبیین ماهیت منطقه گرایی، جهانی شدن و کمرنگ تر شدن دامنه مرزها پرداخته و نشان داده اند که فرایند جهانی شدن، موجب دگردیسی در شیوه تفکر و تلقی انسان ها از روابط اجتماعی و به دنبال آن هویت ها، منافع، امنیت،
فعالیت های اقتصادی، ایده ها، اندیشه ها و هنرها، همگی از دایره بسته مرزهای جغرافیایی خارج شده و در گستره ای به وسعت جهان ظهور خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها