بررسی رابطه بین ویژگی های فردی فرماندهان مرزی و رضایت شغلی آنان (مورد مطالعه: هنگ مرزی سرخس)

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف این مقاله ی تحقیقی، شناخت رابطه بین رفتارهای ناشی از ویژگی های فردی کارکنان مرزی و ارتقای انگیزه و رضایت شغلی آنان است. تحقیق با توجه به ماهیت توصیفی تحلیلی، بر اساس هدف کاربردی و بر اساس شیوه ی اجرا، پیمایشی است. اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای، منابع علمی الکترونیکی و هم چنین تجارب خدمتی محقق به دست آمده است. جامعه آماری تحقیق کلیه فرماندهان پاسگاه ها و گروهان های هنگ مرزی سرخس در استان خراسان رضوی است و چون نمونه گیری به صورت تمام شمار می باشد، نمونه آماری همان جامعه آماری است (N=n=42). داده ها از طریق یک پرسش نامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تایید گردید جمع آوری شد. طبق اطلاعات به دست آمده چهار ویژگی فردی شامل: سن، تحصیلات، تخصص کاری و سابقه خدمت شناسایی و فرضیات مطابق آنها تدوین گردیدند و پس از انجام آزمون های T هر چهار فرضیه فرعی و در نتیجه فرضیه اصلی تحقیق تایید گردید و سپس با استفاده از آزمون «فریدمن» اولویت تاثیرگذاری این عوامل مشخص شد. به طوری که به ترتیب رفتار ناشی از عوامل: تخصص، سن، سابقه خدمت و تحصیل بیشترین تاثیر را بر رضایت شغلی کارکنان داشتند. سپس نتیجه گیری شد که بین رفتار ناشی از عامل های تخصص مرزی و سن با ارتقای رضایت رابطه مستقیم ولی بین رفتار ناشی از عوامل سابقه خدمت و تحصیل با ارتقای رضایت رابط معکوس برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.